x

Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w Nowym Targu – sezon 2023-2024

2023-10-20
< wróć

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje o planowanym terminie i miejscu polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2023/2024 Koła Łowieckiego „SZARAK” w Nowym Targu na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „SZARAK” w Nowym Targu – sezon 2023/2024

 

 L.p.

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Numer i  nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

1

04.11.2023

9:00

14:00

221 – Odrowąż: 221 / Pieniążkowice

2

11.11.2023

9:00

15:00

221 – Odrowąż: obwód 221 / Czerwienne

3

12.11.2023

9:00

15:00

221 – Odrowąż: 221 / Maruszyna Górna

4

19.11.2023

9:00

15:00

221 – Odrowąż: 221 / Domańska

5

26.11.2023

9:00

15:00

221 – Odrowąż: Maruszyna Dolna

6

03.12.2023

9:00

15:00

221 – Odrowąż: obwód 221 / Żeleźnica

7

10.12.2023

9:00

15:00

221 – Odrowąż: Zaskale

8

17.12.2023

9:00

15:00

221 – Odrowąż: Lotnisko

9

24.12.2023

9:00

15:00

221 – Odrowąż: 221 / Długopole

10

31.12.2023

9:00

15:00

221 – Odrowąż: Szaflary

11

06.01.2024

9:00

15:00

221 – Odrowąż: 221 / Załuczne

12

07.01.2024

9:00

15:00

221 – Odrowąż: Bory Czarnodunajeckie

13

14.01.2024

9:00

15:00

221 – Odrowąż: 221 / Pieniążkowice

14

21.01.2024

9:00

15:00

221 – Odrowąż: Podszkle

15

28.01.2024

9:00

15:00

221 – Odrowąż: Bory Czarnodunajeckie

 

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

 

Właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego
o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

 

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy
wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy   ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec i tablicach ogłoszeń w miejscowościach Czarny Dunajec, Podszkle, Pieniążkowice, Załuczne, Ciche, Stare Bystre, Czerwienne oraz Odrowąż, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

 

 

Z up. BURMISTRZA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk

powrót na górę strony wróć na górę