x

Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego WSPÓLNOTA w Witowie – sezon 2023-2024

2023-10-20
< wróć

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje o planowanym terminie i miejscu polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2023/2024 Koła Łowieckiego „WSPÓLNOTA” w Witowie na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „WSPÓLNOTA” w Witowie – sezon 2023/2024

 L.p.

Data

Łowisko

Zwierzyna

Miejsce zbiórki

Godz.

Prowadzący
polowanie

Odpowiedzialny za nagankę

1

04.11.2023  sobota

POLOWANIE HUBERTOWSKIE               Hawryłowka - Molkówka

jeleń, dzik, lis,

ROZTOKI – KAPLICZKA
MSZA POLOWA

7:50

Kazimierz Marduła
Adam Sikora

Kazimierz Knapik

2

19.11.2023  niedziela

Skorusówka - Magura

jeleń, dzik, lis,

Plac Potok

8:00

Jacek Sikora

Grzegorz Zych

3

27.11.2023  niedziela

Żokówki - Butorowy

jeleń, dzik, lis,

Pętla Słodyczki

8:00

Hubert Staszel

Jan Bukowski

4

03.12.2023  niedziela

Gruszków Wierch - Ostrysz

jeleń, dzik, lis,

K/ Sklep Janusza Dzianisz

8:00

Andrzej Gąsienica

Tomasz Piczura

5

17.12.2023  niedziela

POLOWANIE  WIGILIJNE               Beskid

jeleń, dzik, lis,

Granica Parking

8:00

Marek Marduła

Janusz Fidermak

6

07.01.2024  niedziela

Rąbanisko Ciepł/Dziedzicowa 

jeleń, dzik, lis,

Góra Rąbanisko

8:00

Jan Rafacz

Jacek Jakubiec

7

04.02.2024  niedziela

ZAKOŃCZENIE SEZONU           Kotelnica

jeleń, dzik, lis,

K/ Cmentarz Chochołów

8:00

Kazimierz Kois

Józef Matyja

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

 

Właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

 

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy
wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy   ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec i tablicach ogłoszeń w miejscowościach Odrowąż, Chochołów, Czerwienne oraz Ciche, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

 

Z up. BURMISTRZ

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk
powrót na górę strony wróć na górę