x

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec - Rozbudowa drogi gminnej klasy D Graniczna oraz drogi gminnej Bukownia w miejscowości Podszkle

2023-09-08
< wróć

OŚ.6220.12.2023.MZ Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s zmiany Decyzji z dnia 11.05.2022 r., znak: OŚ.6220.4.2022.JB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa, budowa, rozbudowa drogi gminnej „Graniczna” w miejscowości Podszkle


OBWIESZCZENIE

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamia,

strony postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” „Graniczna” oraz drogi gminnej „Bukowina” w  miejscowości Podszkle”, o zebraniu dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu.

 

Jednocześnie informuję o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie.

 

Stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec (pokój nr 31) przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, w godzinach pracy Urzędu w  terminie 3 dni od daty doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 08.09.2023 r. – 21.09.2023 r.

 

 Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK


Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk

powrót na górę strony wróć na górę