x

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego PONOWA w Nowym Targu ZO Nowy Sącz – sezon 2023-2024

2023-11-03
< wróć

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje o planowanym terminie i miejscu polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2023/2024 Koła Łowieckiego „PONOWA” w Nowym Targu ZO Nowy Sącz na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „PONOWA” w Nowym Targu ZO Nowy Sącz – sezon 2023/2024

 L.p.

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Numer i  nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

1

19.11.2023

8:00

15:00

206 Podsarnie:

2

03.12.2023

8:00

15:00

206 Podsarnie:

3

14.01.2024

9:00

15:00

206 Podsarnie:

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o  wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy   ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec i tablicach ogłoszeń w miejscowościach Piekielnik i Podszlke , zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

 

 

Podano do publicznej wiadomości:

1. Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec:

  • BIP Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec (potwierdzenie stanowi osobny wydruk z BIP UG) (1x)
  • strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec (potwierdzenie stanowi osoby wydruk ze strony internetowej UG) (1x)
  • tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec (II piętro) (1x)

2. Tablice ogłoszeń w miejscowościach obejmujących łowiska wg powyższej tabeli.

3. OŚ - aa   (z adnotacją dni wywieszenia i zdjęcia zawiadomień)

Wykonanie: Dorota Hreśka – Referent ds. Ochrony Środowiska, tel. 18-26-135-31

powrót na górę strony wróć na górę