x

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czarny Dunajec

2023-11-29
< wróć

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czarny Dunajec na lata 2024 - 2039”.   

 „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czarny Dunajec na lata 2024 - 2039” wyznacza zadania w zakresie ograniczenia zużycia energii finalnej, ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dokument ten wykazuje ponadto kierunki działań w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Zadania przewidziane do realizacji dotyczą w szczególności wymiany źródeł ciepła na kotły spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, w budynkach mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej, termomodernizacji obiektów. Wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej, a więc małych instalacji OZE.

„Projekt założeń (…)” zawiera wszystkie kluczowe elementy. Niniejsze opracowanie, zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) powinno zawierać:

-        ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

-        przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

-        możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła, wytarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

-        możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ,

-        zakres współpracy z innymi gminami.

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, umożliwia ponadto:

-        skuteczne zarządzanie gospodarką energetyczną gminy,

-        uzyskanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej,

-        skuteczne oddziaływanie na zmniejszenie kosztów usług energetycznych,

-        osiąganie wymiernych efektów w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego.

Z treścią Projektu założeń można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec 
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec oraz na stronie internetowej
https://czarny-dunajec.pl/bip. Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 29.11.2023 r. do dnia 19.12.2023 r.

-        w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Czarnym Dunajcu  ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec flary,

-        ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnym Dunajcu,

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: akoscielniak@czarny-dunajec.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 29.11.2023 r. – 19.12.2023 r.

 


Z up. BURMISTRZA


KIEROWNIK


Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

    mgr Mariusz Hajduk
powrót na górę strony wróć na górę