x

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2023-08-01
< wróć

Nasz znak: OŚ.6220.12.2023.MZ

Czarny Dunajec, 31.07.2023 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 §1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) – zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) – zwanej dalej „uooś”, zawiadamia,  że w dniu 27.07.2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Miasta i Gminy Czarny Dunajec, reprezentowanej przez Pana Pawła Polaczka, o zmianę Decyzji z dnia 11.05.2022 r., znak: OŚ.6220.4.2022.JB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, budowa, rozbudowa drogi gminnej „Graniczna” w miejscowości Podszkle”. Wnioskodawca zwrócił się o zmianę ww. Decyzji ze względu na konieczność uzupełnienia informacji dot. lokalizacji przedmiotowej inwestycji o brakujące numery ewid. działek 3683, 3750, 3751, 3794, 3795, 3804/1, 3993/22, 3993/30, 4066/8, 4370, 6188 położonych w miejscowości Podszkle. Zmianie uległa również nazwa zadania z Przebudowa, budowa, rozbudowa drogi gminnej „Graniczna” w miejscowości Podszkle na Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” „Graniczna” oraz drogi gminnej „Bukowina” w miejscowości Podszkle. Planowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane będzie na działkach ewid. nr: 3022;  6165;  3419;  3425;  3420;  3423;  3422;  3442;  3440;  3465;  3472;  3470;  3484;  3485/1;  3485/2;  3486/1;  3486/2;  3483/2;  3487;  6170/2;  3502/1;  3505;  3504/2;  3502/2;  6171;  3503;  3569;  3559;  3568;  3567;  3566;  3564;  3565/1;  3565/2;  3596;  3598;  3597;  6172;  3595;  3645;  3601;  3643/1;  3643/2;  3642;  6174;  3678;  6194;  3676;  3673/2;  3671/2;  3753/4;  3753/1;  3753/2;  3755/1;  3786/8;  3786/9;  3786/7;  3786/1;  3786/4;  6193;  3787;  3788/1;  3790;  3791/1;  3792;  3874/2;  3874/5;  3874/6;  3874/4;  3875/1;  6192;  3912/5;  3912/4;  3912/3;  3914;  3913;  3911;  3910;  3889/2;  3909;  3907;  3906;  3804/2;  3803;  3799;  3869;  3870;  3872;  3873/1;  3873/2;  3917/4;  3917/5;  3916/1;  3916/2;  3916/3;  6178;  3945;  3946;  3948;  3949;  3950;  6179;  3951;  3952;  3992/13;  3993/24;  6190;  6191;  3905;  3891/1;  3890;  6162/7;  3992/2;  4050;  4051;  4052;  4062/1;  4062/2;  4063;  4064;  4065;  4066/22;  4066/21;  3993/29;  4046;  4049; 4114/4;  4114/3;  4114/2;  4114/1;  6187;  4110;  4066/9;  4066/17;  4066/18;  4066/11;  4108/10;  4326/2;  4326/1;  4109;  6186;  4326/3;  4317/3;  4325/1;  4323;  4321;  4320;  4322;  4328/4;  4389/18;  4372;  4389/19;  4371;  4389/12;  4373;  4389/5;  4389/16;  4374;  4387;  4375;  4376;  4377;  4378;  4379;  4380;  6183; 3683; 3750; 3751; 3794; 3795; 3804/1; 3993/22; 3993/30; 4066/8; 4370; 6188 położonych w miejscowości Podszkle oraz na działkach ewid. nr: 2713;  2102/1;  2678;  2101 położonych w miejscowości Załuczne.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3 uooś i art. 49 Kpa –strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 10 §1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Referacie Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 31, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 31.07.2023 r., znak: OŚ.6220.12.2023.MZ tut. Organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Nowym Targu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (RZGW) w Krakowie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.


P o u c z e n i e:

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania (art. 32 Kpa).

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 §1 i §2 Kpa).

Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba (art. 50 §1 i §3 Kpa).

W sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z podaniem danych wymienionych w art. 54 §1 Kpa oraz imienia, nazwiska i stanowiska służbowego pracownika organu wzywającego. Wezwanie dokonane w sposób określony w §1 powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie (art. 55 §1 i §2 Kpa).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 §1 i §2 Kpa).

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 01.08.2023 r. – 14.08.2023 r.

 

 

      Z up. BURMISTRZA

Kierownik Referatu
Geodezji i Ochrony środowiska

mgr Mariusz Hajduk

 powrót na górę strony wróć na górę