x

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 28.07.2022 r

2024-02-13
< wróć

OŚ.6220.14.2023.MZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 28.07.2022 r., znak: OŚ.6220.10.2022.JB stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre


OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) – zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) – zwanej dalej „Kpa”

 

zawiadamia,

 

że w dniu 12.02.2024 r. na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 10,  art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uooś oraz §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 Kpa – została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 28.07.2022 r., znak: OŚ.6220.10.2022.JB w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre” oraz stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre”.

Od przedmiotowej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - §1 art. 127a Kpa. Z kolei zgodnie z §2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Geodezji i Ochrony Środowiska, p. 31, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 13.02.2024 r. – 26.02.2024 r.

 

 

Z up. BURMISTRZA

        KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

                                 mgr Mariusz Hajduk

powrót na górę strony wróć na górę