x

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego ws zmiany Decyzji z dnia 28.07.2022 r

2024-01-23
< wróć

OŚ.6220.14.2023.MZ Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s zmiany Decyzji z dnia 28.07.2022 r., znak: OŚ.6220.10.2022.JB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre


OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamia,

strony postępowania w sprawie z wniosku Zarządu Powiatu Nowotarskiego, reprezentowanego przez Pana Pawła Polaczka, o zmianę Decyzji z dnia 28.07.2022 r., znak: OŚ.6220.10.2022.JB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre”, o zebraniu dowodów i materiałów
w przedmiotowym postępowaniu.

 

Jednocześnie informuję o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie.

 

            Stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec (pokój nr 31) przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, w godzinach pracy Urzędu w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 23.01.2024 r. – 05.02.2024 r.

 

Z up. BURMISTRZA

        KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

                                 mgr Mariusz Hajduk

powrót na górę strony wróć na górę