x

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Podczerwone

2023-05-24
< wróć

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr:

1.  7637/109 o pow. 0,0276 ha

będącej własnością Miasta i Gminy Czarny Dunajec, dla której Sad Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr NS1T/00142508/2.

 

1. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie prostokąta, teren płaski.

2. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada symbol: 1.MNU2.14 – Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.

 

Mając na uwadze fakt, iż nieruchomość stanowiąca dz. ewid. nr 7637/109 przylega do trzech nieruchomości oznaczonych numerami:

1. 6426/199;

2. 6426/109;

3. 6426/205;

 

i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w związku z czym sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

                                              

                  Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą oraz wadium:

 

                        1. Dz. ewid. nr 7637/109 – 27 600 zł

           

                Wadium:

                        1. Dz. ewid. nr 7637/109 – 2 700 zł

 

 

Podana cena wywoławcza jest ceną brutto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pok. 29.

 

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:

 

1. wniesienia wadium, w kwotach wskazanych powyżej z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 5 czerwca 2023 r.  wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec: Bank Spółdzielczy nr 56 87920008 0000 0000 2828 0018 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 czerwca 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.

2. złożenie, w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, najpóźniej do dnia 5 czerwca 2023 r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej w stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 100 zł.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

 

Wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.

 

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

 

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

O terminie i miejscu zawarcia  umowy, nabywca zostanie poinformowany nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 29, telefon 18 – 26 135 29 w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej urzędu www.czarny-dunajec.pl.

 

Czarny Dunajec, 24.05.2023 r.

 

 

 

                                                                                  Marcin Ratułowski  

                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec

powrót na górę strony wróć na górę