x

Ogłoszenie w sprawie możliwości zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec na stanowisko ds. podatkowych i działalności gospodarcze

2023-05-19
< wróć

Urząd Miasta i Gminy w Czarnym Dunajcu poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem
„na zastępstwo”, na następującym stanowisku pracy:
stanowisko ds. podatkowych i działalności gospodarczej.

Zainteresowane osoby prosimy o przedłożenie:

a) życiorysu (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) listu motywacyjnego,

d) oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) kopii dokumentów poświadczających staż pracy,

f) kopii dokumentu poświadczającego wykształcenie (preferowane wykształcenie wyższe),

g) podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia),

 

Stawiane wymagania:

 

1.      Wykształcenie ekonomiczne.

 

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

1.      Staż pracy w administracji.

 

Zakres zadań na stanowisku:

1.      Zadania  z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

·           przyjmowanie od interesantów wniosków CEIDG-1:

 

§  wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

§  zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,

§  wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,

§  wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,

§  zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej,

·         potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek CEIDG-1 oraz     pokwitowanie przyjęcia wniosku,

·         przekształcanie wniosku na formę dokumentu elektronicznego, opatrywanie go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzonego profilu zaufanego ePUAP,

·         wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnego wniosku CEIDG-1 pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania,

·         żądanie okazania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL,

·         pomoc przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1 oraz prawidłowym określeniu działalności wg kodów PKD 2007,

a)      Udzielanie ustnych informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji  

działalności  gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

b)      Wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej 

przedsiębiorcy i poszukiwanych przedsiębiorców, wpisanych do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do 31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Czarny Dunajec.

  1. Dokonywanie wpłat i podejmowanie gotówki w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu na podstawie dokumentów przygotowanych przez kasjera.
  2. Prowadzenie kart gospodarstw i ich bieżącą aktualizację dla podatników z przydzielonych na stanowisku miejscowości.
  3. Sporządzanie wymiaru zobowiązań pieniężnych.
  4. Załatwianie podań w zakresie zobowiązań pieniężnych dla miejscowości wymienionych w punkcie 3.
  5. Przygotowanie decyzji do umarzania i naliczania ulg w spłacie podatków w ramach przysługujących uprawnień, dla wsi wymienionych  w punkcie 3.
  6. Wydawanie zaświadczeń dla podatników ze wsi wymienionych  w punkcie 3.
  7. Dokonywanie okresowych analiz i weryfikacji informacji podatkowej z innymi zbiorami danych.
  8. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej, tj.:

·         dokumentacja i ewidencja udzielonej pomocy,     

·         sporządzanie sprawozdań.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.      Przewidywany okres zatrudnienia: nieokreślony, zależny od czasu nieobecności pracownika zastępowanego (przewidywany okres zatrudnienia to 20 miesięcy)

2.      Praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo.

3.      Praca w godzinach: od 7:30 do 15:30, w poniedziałki 8:00 do 16:00 lub 10:00 do 18:00 (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

4.      Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

5.      Wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca.

6.      Przeważającą pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej
4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych.

7.      Praca administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, część prac wykonywana w terenie.

8.      Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia - powinny być podpisane!

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem „dotyczy zatrudnienia na stanowisku pracy: stanowisko ds. podatkowych i działalności gospodarczej”, w terminie do dnia 26 maja 2023 r. do godz. 15:30.

powrót na górę strony wróć na górę