x

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Miasta i Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

2023-10-24
< wróć

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4701)

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.Forma konsultacji:

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)opinii dotyczących projektu uchwały złożonych w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną.

Opinie będą przyjmowane:

1)   na piśmie – w budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w lokalu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec);

2)   listownie – na jeden z adresów wskazanych w pkt 1 powyżej;

3)   za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: ckip@ckip.org;

 

Termin konsultacji:

 

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 24.10.2023 r. do dnia 7.11.2023 r.

Opinie, które wpłyną po upływie terminu wskazanego powyżej nie będą brane pod uwagę.

 

Za datę wpływu opinii do tut. organu uznaje się każdorazowo dzień faktycznego doręczenia opinii w jeden ze sposobów wskazanych w punktach 1) - 3) powyżej.

 

Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 podaje się do publicznej wiadomości w dniu 24.10.2023 r.

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 250/2023

                Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec

z dnia 24 października 2023 r.

 

FORMULARZ DO KONSULTACJI

 

Programu Współpracy Miasta i Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

1.

Podmiot zgłaszający: (nazwa organizacji i adres)

 

 

 

 

2.

Osoba upoważniona do kontaktu:

- imię i nazwisko

- nr telefonu

- adres pocztowy/e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie konsultowanego dokumentu, który wymaga zmiany ( paragraf, ustęp, punkt).

 

 

 

 

 

4.

Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu, do którego odnosi się uwaga.

 

 

 

 

6.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Inne uwagi i propozycje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….......................................................                                    …............................................................

 Pieczęć organizacji lub podmiotu składającego formularz                                                                  podpisy osoby reprezentującej

 

 

                                                                                                                                            

 

powrót na górę strony wróć na górę