x

OŚ.6220.9.2023.JB Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec

2023-08-29
< wróć

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 §1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775) – zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) – zwanej dalej „uooś”, zawiadamia,  że w dniu 30.06.2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Miasta i Gminy Czarny Dunajec, reprezentowanej przez Panią Jolantę Muchę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec”.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3 uooś i art. 49 Kpa –strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 10 §1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Referacie Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 31, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż Pełnomocnik Inwestora w dniu 23.08.2023 r. przedłożył ujednoliconą Kartę informacyjną przedsięwzięcia w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Krakowie, jak również wprowadzonymi zmianami dotyczącymi zakresu inwestycji o dodanie działki ewid. nr 131/1 położonej w miejscowości Czarny Dunajec oraz zmianą długości projektowanej kanalizacji.

Pismem z dnia 28.08.2023 r., znak: OŚ.6220.9.2023.JB tut. Organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (RZGW) w Krakowie z prośbą o ponowne wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

Zgodnie z art. 9 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

Z up. BURMISTRZA

Kierownik Referatu
Geodezji i Ochrony środowiska

mgr Mariusz Hajduk

P o u c z e n i e:

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania (art. 32 Kpa).

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 §1 i §2 Kpa).

Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba (art. 50 §1 i §3 Kpa).

W sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z podaniem danych wymienionych w art. 54 §1 Kpa oraz imienia, nazwiska i stanowiska służbowego pracownika organu wzywającego. Wezwanie dokonane w sposób określony w §1 powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie (art. 55 §1 i §2 Kpa).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 §1 i §2 Kpa).

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 29.08.2023 r. – 11.09.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę