x

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

2023-11-14
< wróć

      Do ubiegania się o pomoc zdrowotną dla nauczycieli uprawnieni są:

  • nauczyciele zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego ich wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w szkole prowadzonej przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec ( warunek dotyczący wymiaru zatrudnienia uważa się za spełniony również wtedy, gdy nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak jego wymiar stanowi co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć),
  • byli nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ze szkół  prowadzonych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec

Warunek dotyczący wymiaru zatrudnienia uważa się za spełniony również wtedy, gdy nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak jego wymiar stanowi co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć.

Pomoc zdrowotna przyznawana jest m. in. w związku z:

·         chorobą zawodową,

·         chorobą przewlekłą,

·         długotrwałym leczeniem szpitalnym i leczeniem poszpitalnym,

·         długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

·         leczeniem sanatoryjnym nie refundowanym przez żadną instytucję,

·         koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub środków pomocniczych (np. aparaty słuchowe).

Pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego udzielana  jest raz w roku budżetowym w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana powtórnie w danym roku.

Pomoc zdrowotna przyznawana jest na podstawie wniosku nauczyciela, złożonego do Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu  ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec w terminach;

·         do 20 czerwca każdego  roku,

·         do 20 listopada każdego roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o średnim dochodzie brutto z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł przychodu,
  • dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia  (imienne faktury lub imienne rachunki),
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
  • inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.

Pomoc zdrowotna wypłacana jest w formie gotówkowej w kasie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu lub na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy

 

Dokumenty do pobrania:

Zał. Nr 1 - Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej,

Zał. Nr 2 - Oświadczenie o średnim dochodzie brutto z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

     Zał. Nr 3 - Oświadczenie - pomoc zdrowotna wypłacana na wskazany  rachunek
     bankowy,

Zał. Nr 4 - Uchwała Nr X/103/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

Zał. Nr 5 - Uchwała Nr XI/125/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

Zał. Nr 6 – Klauzula informacyjna RODO

powrót na górę strony wróć na górę