x

Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2022

2023-06-01
< wróć

     Czarny Dunajec, 15.05.2023r.

Sprawozdanie

 z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2022.

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są ważnym ogniwem działalności społecznej. Aktywne organizacje pozarządowe są partnerem w realizowaniu zadań publicznych, pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie gminy. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji.

 

W roku 2022 przyjęto następujące priorytetowe zadania publiczne:

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1)         krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, promocję regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych i poza gminnych oraz prowadzenie orkiestry dętej.

2)         organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec,

3)         organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,

4)         uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach kulturalnych,

oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w Umowie, zleceniobiorcy (t.j. organizacje pozarządowe) byli zobowiązani wykorzystać do dnia 31 grudnia 2022r. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie zwrócono na rachunek Urzędu Gminy.

Realizacja powyższych zadań publicznych była zlecona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albo zgodnie z art. 28 ustawy o sporcie.

Zadania zostały określone szczegółowo w ofertach i wnioskach złożonych przez Zleceniobiorców z uwzględnieniem aktualizacji  harmonogramów i  kosztorysów będących załącznikami do umów.

Organizacje pozarządowe zobowiązały się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskały i na warunkach określonych umowami.

Zleceniobiorcy byli zobowiązani  zachować procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz byli zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie był równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż  30 %.

Zleceniobiorcy zobowiązali się do nie zbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU:

1.Organizacje pozarządowe w trakcie realizacji programu mogły składać wnioski dotyczące sposobu realizacji programu.

Nie został złożony ani jeden wniosek dotyczący uwag na temat sposobu realizacji programu.

2.Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku są informacje dotyczące w szczególności:

1) liczby ogłoszonych konkursów; - ogłoszono 2 konkursy:

- Konkurs nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2022 r. w zakresie kultury pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

- Konkurs nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”,

2) liczby ofert, które wpłynęły w ramach konkursów;

Wpłynęło 16 wniosków na Konkurs nr 1/2022 w zakresie kultury oraz 20 ofert na Konkurs nr 1/2022 w zakresie sportu,

   3) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert;

Podpisano łącznie 36 umów na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2022 r. w zakresie kultury pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”  oraz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych

Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2022 przeznaczyła środki finansowe w wysokości 590.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł),  a w tym: na realizację zadań w zakresie kultury – 250.000,00 zł, na realizację zadań w zakresie sportu – 340.000,00 zł)

Cz. I

Konkurs nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2022r. w zakresie kultury pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia  24 stycznia 2022r. został ogłoszony otwarty konkurs nr 1/2022 na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2022r. w zakresie kultury pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane dotacje w wysokości:

 

1. ODDZIAŁ ZP PODCZERWONE-KONIÓWKA

 

14000,00

2. ODDZIAŁ ZP RATUŁÓW

 

17000,00

3. ODDZIAŁ ZP CICHE

 

17000,00

4. ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH

W PODSZKLU

 

17000,00

5. ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH

W CZARNYM DUNAJCU

 

16000,00

6. ODDZIAŁ ZP ZAŁUCZNE

 

11000,00

7. ODDZIAŁ ZP MIĘTUSTWO

 

17000,00

8. ODDZIAŁ ZP WRÓBLÓWKA

 

12000,00

9. ODDZIAŁ ZP PIENIĄŻKOWICE

 

13000,00

11. ODDZIAŁ ZP STARE BYSTRE

 

13000,00

12. ODDZIAŁ ZP ODROWĄŻ

 

13000,00

13. ODDZIAŁ ZP CHOCHOŁÓW

 

13000,00

14. ODDZIAŁ ZP PIEKIELNIK

 

13000,00

15. ODDZIAŁ ZP DZIAŁ

 

12000,00

16. OSP CZARNY DUNAJEC

 

41000,00

17. ODDZIAŁ ZP CZERWIENNE

 

11000,00

 

Całość wydatków poniesionych  na wykonanie zadania Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”, w 2022r. przedstawia poniższa tabela:

 

LP

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

DOTACJA PRZYZNANIA Z BUDŻETU GMINY

WYDATKI

Kwota zwrócona do budżetu gminy

Z DOTACJI

ŚR. WŁASNE

WKŁAD

OSOBOWY

1

ODDZIAŁ ZP PODCZERWONE-KONIÓWKA

 

14000,00

 

14000,00

 

838,00

 

3750,00

 

0,00

2

ODDZIAŁ ZP RATUŁÓW

 

17000,00

 

 

17000,00

 

 

0,00

 

2500,00

 

0,00

3

ODDZIAŁ ZP CICHE

 

17000,00

 

 

17000,00

 

 

1000,00

 

2700,00

 

0,00

4

ODDZIAŁ ZP PODSZKLE

 

17000,00

 

 

17000,00

 

 

0,00

 

4500,00

 

0,00

5

ODDZIAŁ ZP CZARNY DUNAJEC

 

16000,00

 

 

16000,00

 

 

13,69

 

5000,00

 

0,00

6

ODDZIAŁ ZP ZAŁUCZNE

 

11000,00

 

11000,00

 

35,00

 

2400,00

 

0,00

 

7

ODDZIAŁ ZP MIĘTUSTWO

 

17000,00

 

 

17000,00

 

 

85,00

 

3000,00

 

0,00

 

8

ODDZIAŁ ZP WRÓBLÓWKA

 

12000,00

 

 

12000,00

 

 

1076,00

 

3000,00

 

0,00

 

9

ODDZIAŁ ZP PIENIĄŻKOWICE

 

13000,00

 

 

13000,00

 

 

0,00

 

2400,00

 

 

0,00

10

ODDZIAŁ ZP STARE BYSTRE

 

13000,00

 

 

13000,00

 

 

0,00

 

2100,00

 

0,00

11

ODDZIAŁ ZP ODROWĄŻ

 

13000,00

 

 

13000,00

 

 

0,00

 

3000,00

 

 

0,00

12

ODDZIAŁ ZP CHOCHOŁÓW

 

13000,00

 

 

13000,00

 

 

0,00

 

2400,00

 

 

0,00

13

ODDZIAŁ ZP PIEKIELNIK

 

13000,00

 

 

13000,00

 

 

0,00

 

1500,00

 

0,00

14

ODDZIAŁ ZP DZIAŁ

12000,00

12000,00

0,00

2000,00

0,00

 

15

OSP CZARNY DUNAJEC

 

41000,00

 

 

41000,00

 

 

8,12

 

6000,00

 

0,00

16

ODDZIAŁ ZP CZERWIENNE

 

11000,00

 

 

9084,00

 

 

0,00

 

2000,00

 

1916,00

 

 

RAZEM

 

250000,00

 

248084,00

 

3055,81

 

48250,00

 

1916,00

 

 

Wydatki poniesione  na wykonanie zadania „Krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych oraz prowadzenie zespołów regionalnych” oraz,,Krzewienie kultury poprzez naukę gry na instrumentach oraz prowadzenie orkiestry dętej”  w Gminie Czarny Dunajec wyniosły 251.139,81 zł. (w 2021 – 254.375,74 zł, w 2020 – 256.583,75 zł, w 2019r. - 253.607,06 zł, w 2018r. - 242.806,26 zł) z czego wykorzystana dotacja zaspokoiła 98,78% środków finansowych (w 2021 – 98,28%w 2020 – 98,43%, w 2019r. – 98,58%, 2018 r. – 98,64%) pozostałe to środki własne będące wkładem osobowym niefinansowym czyli pracą społeczną członków organizacji pozarządowych.

 

Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy na ten cel do poprzednich lat:

Rok 2018 – kwota 240.000 złotych

Rok 2019 – kwota 250.000 złotych

  Rok 2020 – kwota 250.000 złotych

Rok 2021 – kwota 250.000 złotych

Rok 2022 – kwota 250.000 złotych

 

Konkurs ofert nr 1/2022

Wydatkowanie środków z dotacji:

l.p

Nazwa organizacji

instruktorzy

Stroje + instrumenty

transport

inne

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

1.

O. ZP CICHE

12000,00

71

 4000,00

23

  0,00

0

1000,00

  6

2.

O. ZP CHOCHOŁÓW

11200,00

86

1800,00

14

  0,00

0

    0,00

  0

3.

O. ZP MIĘTUSTWO

15000,00

88

 2000,00

12

0,00

0

    0,00

  0

4.

   O. ZP RATUŁÓW

  10000,00

59

 3800,00

22

     0,00

0

 3200,00

19

5.

O. ZP ODROWĄŻ

13000,00

 100

      0,00

  0

     0,00

0

     0,00

  0

6.

O. ZP STARE BYSTRE

13000,00

 100

       0,00

  0

  0,00

0

     0,00

  0

7.

O. ZP WRÓBLÓWKA

   12000,00

 100

        0,00

  0

  0,00

0

     0,00

  0

8.

 ZP O. GÓRALI PODHALAŃSKICH CZARNY DUNAJEC

   12650,00

79

  1000,00

  6

     0,00

0

  2350,00

    15

9.

O. ZP CZERWIENNE

     9084,00

   83

        0,00

  0

  0,00

0

     0,00

   0

  10.

 ZP O. GÓRALI ORAWSKICH PODSZKLE

   10000,00

59

  7000,00

41

     0,00

0

     0,00

   0

11.

O. ZP PIENIĄŻKOWICE

   11498,00

88

  1502,00

12

  0,00

0

       0,00

     0

12.

   O. ZP ZAŁUCZNE

11000,00

 100

        0,00         

  0

  0,00

0

    0,00

0

13.

O. ZP DZIAŁ

12000,00

 100

     0,00

  0

  0,00

0

    0,00

  0

14.

O. ZP PIEKIELNIK

13000,00

 100

        0,00

  0

     0,00

0

    0,00

  0

15.

O. ZP PODCZERWONE – KONIÓWKA

14000,00

 100

        0,00

  0

  0,00

0

       0,00

     0

16.

OSP CZARNY DUNAJEC

36000,00

88

  5000,00

 12

  0,00

0

        0,00

  0

                Razem

215432,00

87

26102,00

10

     0,00

0

 6550,00

  3

 

Nauka tańca , śpiewu,  gry na instrumentach

 

 

l.p.

 

Nazwa organizacji

 

zajęcia

 

 

Ilość prób w tygodniu/

czas

 

Ilość dzieci objętych nauką

1.

 

 

O ZP CICHE

 

Taniec, śpiew

1x / 4h

93

 

Gra na instrumentach

1x / 3h

8

2.

O ZP CHOCHOŁÓW

 

Taniec, śpiew

1x / 2h

 

20

 

Gra na instrumentach

1x / 3h

15

3.

O ZP MIĘTUSTWO

 

Taniec, śpiew

2x / 2h

52

 

Gra na instrumentach

1x / 3h

12

4.

O ZP RATUŁÓW

 

Taniec, śpiew

2x / 2h

50

 

Gra na instrumentach

1x/2h

  7

5

O ZP ODROWĄŻ

 

Taniec, śpiew

2x / 2h

 

42

 

Gra na instrumentach

1x / 2,5h

10

6.

O ZP  STARE BYSTRE

 

Taniec, śpiew

1x / 2h

 

15

 

Gra na instrumentach

1x / 3h

  7

7.

O ZP WRÓBLÓWKA

 

Taniec, śpiew

1x /2h

16

 

Gra na instrumentach

1x /2h

  6

8.

O ZP GÓRALI PODHALAŃSKICH

CZARNY DUNAJEC

Taniec, śpiew

 

1x /2h

40

  Gra na instrumentach

 

2x/1,5

10

9.

O ZP CZERWIENNE

 

Taniec, śpiew

 

1x/2h

33

 

Gra na instrumentach

1x/2h     

9

10.

O ZP PODSZKLE

 

Taniec, śpiew

1x /2h

40

 

Gra na instrumentach

1x /2h

16

11.

O ZP PIENIĄŻKOWICE

Taniec, śpiew

   2x /2h

   33

Gra na instrumentach

 

1x /2h

11

12.

O ZP ZAŁUCZNE

   Taniec, śpiew

1x /2h

 

41

 

Gra na instrumentach

 

1x /2h

8

13.

O ZP DZIAŁ

 

Taniec, śpiew

1x /2h

 

25

 

Gra na instrumentach

1x /2h

10

14.

O ZP PIEKIELNIK

   Taniec, śpiew

1x /2h

 

42

Gra na instrumentach

 

1x / 2h

12

15.

O ZP PODCZERWONE-KONIÓWKA

   Taniec, śpiew

   2x/2h

   31

Gra na instrumentach

1x/2h

13

16.

OSP CZARNY DUNAJEC

  Gra na instrumentach

2 x /2h dzieci

2x/2h orkiestra

12

   30

               Razem

 769

 

Najważniejsze działania i ich rezultaty realizowane w 2022 roku przez organizacje pozarządowe:

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU

 

Udział w konkursach ogólnopolskich:

 1. 25. Pastuszkowe Kolędowanie – Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych – Podegrodzie – III miejsce grupa kolędnicza „Serdocki”.

Udział w  konkursach regionalnych:

 1. VII Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych  „Orawski Zbyrcok” – Jabłonka;

1)      III miejsce – grupa śpiewacza;

2)      II miejsce – solista;

3)      III miejsce – solistka;

4)      III miejsce – muzyka;

5)      III miejsce – grupa śpiewacza (kategoria dorosłych).

 1. XVIII Papieska Majówka na Bachledówce Konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej – Czerwienne;

1)       wyróżnienie – solistka (kategoria dorosłych).

 1. XLVI Gminne Eliminacje Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia – Florka;

1)       wyróżnienie – kategoria I recytatorzy;

2)      wyróżnienie – kategoria II recytatorzy;

3)      wyróżnienie - kategoria II gawędziarze.

 1. XXXVII Muzykowanie na Duchową Nutę – Czarny Dunajec;

1)      III miejsce – solistka(kategoria dorosłych).

 1. Udział w III Wieczornicy z Wyszyńskim  na Bachledówce– Czerwienne.
 2. XXII Gminny Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych – Czarny Dunajec;

1)      I miejsce grupa kolędnicza zespołu „Serdocki”.

 1. Wojewódzki Konkurs Czytelniczo – Plastyczny – „VIII Góralskie Cytanie Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala”;

1)      II miejsce – kategoria I-III;

2)      wyróżnienie – kategoria IV-VI.

Ponadto:

 1. Oprawa Mszy św. - Boże Ciało – Podszkle.
 2. Oprawa Mszy św. – odpust parafialny – Podszkle.
 3. Oprawa Mszy św. – Pasterka – Podszkle.
 4. Udział delegacji i pocztu sztandarowego na święconym Zarządu Głównego ZP w Spytkowicach.
 5. Udział  pocztu sztandarowego na 100-leciu ZP Odział Czarny Dunajec.
 6. Udział pocztu sztandarowego na 20-leciu ZP Odział Niedźwiedź.
 7. Udział pocztu sztandarowego na 25-leciu ZP Odział Sidzina.
 8. Udział pocztu sztandarowego na 80-te urodziny ks. kapelana Władysława Zązel – Spytkowice.
 9. Udział delegacji i pocztu sztandarowego w uroczystościach odpustowych w Derenku na Węgrach.
 10. Udział delegacji w pielgrzymce - Sanktuaria Dolnego Śląska.

Dzieci brały udział w  konkursach, koncertach. Działania prowadzono także poprzez współorganizację uroczystości szkolnych i parafialnych. Największym efektem realizacji oferty jest rozszerzenie  repertuaru o tradycje grupy kolędniczej  „Z szopką” na Orawie oraz podniesienie umiejętności tańca, śpiewu, gry na instrumentach ludowych wśród członków zespołu. Instruktorzy zadbali o zachowanie autentycznej formy kolędowania, nie stylizowanej. Było potrzeba także czasu na to, by wykonać szopkę,  lalki a także przygotować tekst dla dzieci biorących udział w szopce. Tu inspiracją były archiwalne zdjęcia oraz obserwacja innych grup. Do szopki przynależy kilkanaście lalek m. in. Matka Boża, św. Józef, pasterze, trzej królowie, Herod, diabeł, śmierć. Pracujemy dalej z grupą kolędniczą „Herody”. Zakupione stroje pozwolą na poprawę wizerunku zespołu   i zostaną trwałym elementem wyposażenia, co pozwoli na wykorzystywanie ich przez kilka lat. Informacja na portalach społecznościowych oraz nagrodyi wyróżnienia są  trwałym rezultatem podjętego działania. Poprzez podjęte działania  członkowie zespołu  mogli  atrakcyjnie spędzać wolny czas, nauczyć się szacunku dla osiągnięć przodków, docenić więzy międzypokoleniowe i regionalne. Przyczyniło się to również  do wzrostu świadomości  kulturowej i historycznej wśród dzieci, młodzieży  i mieszkańców wsi. Nastąpiła promocja miejsca zamieszkania oraz była kontynuowana jedyna forma organizacji życia kulturalnego w społeczności lokalnej. Zadanie  pomogło wskazać drogę do odnalezienia swojego miejsca i teraz,  i w przyszłości, a także przyczyniło się do zachowania ciągłości kultury i wartości przekazywanych  z pokolenia na pokolenie. W wyniku realizacji planowanego zadania publicznego nastąpiło świadome i aktywne uczestnictwo członków zespołu i Związku Podhalan Oddziału Górali Orawskich w życiu wspólnoty lokalnej, zachowaniu     i poszanowaniu tradycji przodków oraz wymiana doświadczeń z innymi regionami. Oprócz tego nastąpiło połączenie zabawy z nauką i nawyków zdrowego stylu życia.

 

ORKIESTRA OSP CZARNY DUNAJEC

 

Udział w uroczystościach kościelnych i państwowych

Orkiestra uświetniała wszystkie ważne święta kościelne oraz strażackie w  rodzimej miejscowości, takie jak:

-     Wielkanoc

-     Koncert Bożonarodzeniowy

-     koncert Walentynkowy

-     Festiwal orkiestr dętych w Jabłoce

-     Festiwal orkiestr dętych w Nowym Targu

-     Boże Ciało

-     Odpust Parafialny

-        Dzień Strażaka

-        Oprawa muzyczna na Obchodach 100lecia Związku Podhalan

-        Poświęcenie wozu strażackiego w Cichym Górnym oraz  Ratułowie

-        Święto Niepodległości – 11 Listopada

-        Gminne Dożynki – „Hołdymas”

-        Zaduszki Strażackie

-        Realizacja nagrań na płytę kolędową orkiestry

-        Boże Narodzenie

-   Pogrzeby strażaków oraz zasłużonych osobistości związanych z gminą.

a także uroczystości strażackie kościelne  i inne w sąsiadujących miejscowościach.

Wyjazdy, koncerty, festiwale :

Orkiestra zorganizowała oraz wykonała (6 go stycznia) wraz zaproszonymi gośćmi koncert świąteczny w kościele parafialnym w Czarnym Dunajcu, a także koncert Walentynkowy  z repertuarem rozrywkowym transmitowany w sieci przez lokalne media.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ STARE BYSTRE

 

Zespół „Turnie” wziął udział w następujących konkursach oraz przeglądach na terenie gminy Czarny Dunajec organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec:

-XXXIV PRZEZIYRACKA MŁODYCH TONECNIKÓW I ŚPIYWOKÓW GÓRALSKICH 15-16 października 2022

-XXXVII MUZYKOWANIE NA DUCHOWĄ NUTĘ w Czarnym Dunajcu 23-24 kwietnia 2022

- XXII KONKURS MŁODYCH TONECNIKÓW w Białym Dunajcu 13 listopada 2022

- I KONKURS MUZYK "STEFANIAKOWE NUTY " w Leśnicy-Groń 16 października 2022

 

Dziewczęta z zespołu Turnie podczas Przeziyeracki Młodych Tonecników otrzymały wyróżnienie w kategorii 2.

Zespół brał udział w Dożynkach parafialnych w Rogoźniku oraz w dożynkach w Starem Bystrem.

Udział w imprezach związkowych i religijnych na terenie powiatu nowotarskiego i innych:

- udział w dożynkach parafialnych w Rogoźniku

- udział w uroczystościach odpustowych w parafii w Rogoźniku

- udział w obchodach 100 – lecia Oddziału Związku Podhalan w Czarnym Dunajcu.

- udział w I dożynkach parafialnych w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Starem Bystrem na Skałce.

- udział w Gminnych dożynkach w Czarnym Dunajcu – Hołdymas

- przygotowanie stołu dożynkowego na Hołdymas

- udział w dożynkach Podhalańskich w Ludźmierzu

- udział w obchodach 80 urodzin ks. Prałata Władysława Zązla w Spytkowicach

- udział w XIV Rekolekcjach Góralskich w Spytkowicach

- udział w II Pasterce Gminnej Oddziałów Związków Podhalan w Czarnym Dunajcu.

- udział w obchodach 25 rocznicy Mszy Świętej odprawionej przez Jana Pawła II pod Wielka Krokwią w Zakopanem.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ ODROWĄŻ

 

Szczegółowy spis zrealizowanych zadań:

02.01 – koncert kolęd w Kościele parafialnym w Odrowążu prowadzony przez zespół „Odrowązianie” z Odrowąża

18.01 - peregrynacja ikony św. Rodziny w parafii Odrowąż – góralska oprawa mszy świętej oraz prowadzenie różańca

28.01 – nagrywanie jasełek na dzień babci i dziadka

10.04 – droga krzyżowa prowadzona przez Związek Podhalan i zespół „Odrowązianie”

15.04 – adoracja przy grobie Pana Jezusa w kościele parafialnym

16.04 – adoracja górali oraz dzieci z zespołu przy grobie

17.04 – oprawa mszy świętej, sztandar – niedziela wielkanocna

23.04 – udział w XXXVII Muzykowaniu na Duchową Nutę (3 miejsce zdobyła kapela w składzie: Maciej Lenart, Aleksandra Stoch, Jan Stoch, Paweł Fiedor)

24.04 – Poświęcenie sztandaru w Klikuszowej – udział sztandaru

03.05 – święcone w Spytkowicach – udział sztandaru

12.06 – udział w 100-leciu ZP w Czarnym Dunajcu

24.07 – góralska oprawa mszy świętej na odpuście w Odrowążu

13.08 – II Wieczornica Z Wyszyńskim, udział: Dominika Chlebek, Zuzanna Rychlik, Julia Gaber

21.08 – msza święta na Szlaku Papieski w Odrowążu na Zeleźnicy organizowana przez ZP Odrowąż

28.08 – udział w Dożynkach w Czarnym Dunajcu

18.09 – występ zespołu „Odrowązianie” na festynie w Chochołowie

30.09 – udział w koncercie „Równoj ku górze” ku pamięci Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego – udział Oli Peregrym oraz Oli Stoch

16.10 – XXXIV Przeziyrackamłodyktoniecników i śpiywoków – wyróżnienie dla Oli Stoch za śpiew

08.11 – występ na X powiatowym konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża – nagroda prezesa ZP w Polsce

10.11 – I wieczornica Patriotyczna organizowana przez szkołę podstawową – prowadził zespół góralski „Odrowązianie”

24.12 – udział sztandaru w II gminnej pasterce w Czarnym Dunajcu; góralska oprawa pasterki w kościele w Odrowążu.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ  CICHE

 

Całoroczne działania Związku Podhalan oraz zespołu „Krzesany” miały na celu pielęgnowanie  i zachowanie tradycji kulturalnych miejscowości i regionu oraz promowanie miejsca zamieszkania. W wyniku realizacji planowanego i wykonanego zadania publicznego rezultaty będą miały trwały charakter i nastąpi zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat dbania o swoją małą ojczyznę. Poprzez podjęte działania ,występy, udział w konkursach, przygotowania do uroczystości państwowych i kościelnych, spotkań członków zespołu i Związku Podhalan z rodzicami, mieszkańcami wsi, a także  członkami innych oddziałów Związku Podhalan , nastąpiła integracja ze środowiskiem wiejskim i innymi oddziałami Związku Podhalan. Duże znaczenie dla promocji i zespołu był udział grupy śpiewaczej w koncercie na Bachledówce, współtworząc widowisko słowno-muzyczne pt. „III Wieczornica z Wyszyńskim” zorganizowanej przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny i promowanie nagrania na portalach społecznościowych i kanale YouTube. Członkowie zespołu ponadto od marca  do września 2022r. brali systematyczny udział w próbach organizowanych w Centrum Kultury w Czarnym Dunajcu  przygotowując się do wystawienia oratorium” Równoj ku Górze” . Odtworzono i przygotowano w zespole przedstawienie grupy kolędniczej wg. najstarszych zapisów Juliusza Zborowskiego. Przygotowano i opracowano  widowisko słowno- muzyczne pt. ”Zielone Świątki”. Zorganizowano spotkanie pokoleń-dzieci, rodziców i dziadków, na którym było można posłuchać wspomnień, wymienić poglądy i doświadczenia na temat zwyczajów, dziecięcych zabaw „dawniej a dziś”, wytworów lokalnego rzemiosła itp.

W roku 2022 r. zespół „Krzesany” pod patronatem Związku Podhalan oddział Ciche brał udział w  następujących przedsięwzięciach, konkursach i występach:

 • 31.01.2022 r. - XXIV Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu- nagroda główna.
 • 17.02.2022 r.-XXII Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych w Czarnym Dunajcu-I miejsce grupa kolędnicza
 • 20.04.2022 r. Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu występ zespołu podczas  nadania Medali za 50 lat Pożycia Małżeńskiego.
 • 24.04.2022 r.- Udział zespołu „Krzesany” w XXXVII Muzykowaniu na Duchową Nutę.

-w kategorii-śpiewacy soliści młodzieżowi -Antoni Kula – III miejsce

            - w kategorii-śpiewacy soliści dorośli-II miejsce - Władysław Basiorka

 • 1.05.2022 r.-oprawa muzyczna podczas odpustu w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Robotnika
 • 8.05.2022r.-Udział zespołu „Krzesany” w Papieskiej Majówce w Czerwiennem . Grupa śpiewacza zdobyła w kategorii młodzieżowej I miejsce.
 • 29.05.2022r. XXIX Przednówek w Polanach – Antoni Kula   otrzymał Złoty Zbyrcok .
 • 12.08.2022r. w ramach Festiwalu Folkloru Polskiego 56. „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej, odbył się Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów   i Starostów Weselnych- Antoni Kula zdobył III miejsce w kategorii - śpiew.
 • 13.08.2022r. – Udział grupy śpiewaczej zespołu „Krzesany” w Koncercie „III Wieczornica z Wyszyńskim” na Bachledówce.
 • 14.08.2022r. XIII Europejskie Targi Produktów Regionalnych-występ zespołu na Równi Krupowej       w Zakopanem.
 • 15 .08.2022r. XXI Tatrzańskie Wici - Dolina Chochołowska na Siwej Polanie  występ zespołu .
 • 28.08.2022r.- udział przedstawicieli ZP/oddział w Cichem  w Holdymasie w Czarnym Dunajcu. Konkurs na chleb i prezentacja potraw regionalnych.
 • 30 .09.2022 r. w kościele św. Katarzyny w Krakowie – premiera  Oratorium Bachledowiańskie „Równoj ku Górze”  z udziałem członków zespołu „Krzesany”.
 • 16.10.2022r. XXXIV Przeziyracka Młodych Toniecków i Śpiywoków Góralskich w Czarnym Dunajcu.

 -w popisie tańca solowego w kategorii trzeciej Adrian Mrugała i Marysia Skóbel zdobyli I  miejsce,

             -w śpiewie solowym w kategorii drugiej Marysia Skóbel otrzymała II miejsce,

             - w kategorii trzeciej w śpiewie solowym wyróżnienie otrzymał Antoni Kula ,

             - zespół śpiewaczy w składzie: Karolina Szwajnos, Maria Skóbel, Ola Styrczula,

              Antek Kula, Adrian Mrugała, otrzymał w kategorii trzeciej II miejsce.

 • 13.11.2022 r.-Udział zespołu „Krzesany” w XXII Konkursie Młodyk Toniecników w Białym Dunajcu:

-wyróżnienie w tańcu solowym: Adrian Mrugała i Maria Skobel

-wyróżnienie w tańcu solowym: Kuba Kaczmarczyk i Martyna Krzysiak

- I miejsce  chłopców w konkursie tańca zbójnickiego

 • 24.12.2022r. -Oprawa muzyczna Pasterki w Cichem.
 • 25.12.2022r. -Oprawa muzyczna Mszy św. w Boże Narodzenie.

 

                           

  ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ PODCZERWONE-KONIÓWKA

 

Działania mają na celu zachowanie kultury poprzez obcowanie z gwarą, muzyką góralską, nauką starych przyśpiewek, okolicznościowych piosenek góralskich, przypomnienie dawnych obyczajów góralskich.

 

Zarówno dzieci jak i dorośli należący do stowarzyszenia brały udział w różnych konkursach, występach, imprezach kulturalnych:

 

06.01.2022 Występ jasełkowy zespołu Śleboda w kościele w Podczerwonem, połączony ze wspólnym koledowaniem podczas posiadów opłatkowych na remizie OSP w Podczerownem.

30.01.2022 Występ jasełkowy zespołu Śleboda w remizie OSP w Koniówce.

17.02.2022 Udział zespołu śleboda w Gminnym konkursie jasełek i grup kolędniczych w Czarnym Dunajcu

10.04.2022 Udział dzieci i młodzieży z Podczerwonego i Koniówki w konkursie palm, współorganizowanym przez Związek Podhalan o. Podczerwone-Koniówka

23.04.2022 udział grupy śpiewaczej „Pocyrwiynianki” i Natalii Strama w XXXVII Muzykowaniu na Duchowom Nutę .

08.05.2022 Udział grupy śpiewaczej „Pocyrwiynianki” i Justyny Kula w XVIII Papieskiej Majówce na Bachledówce. Zarówno grupa śpiewacza jak i solistka Justyna uzyskały wyróżnienie.

12.06.2022 Udział pocztu sztandarowego w 100 rocznicy powstania Związku Podhalan o. Czarny Dunajec.

14.08.2022 Występ zespołu Śleboda podczas festynu rodzinnego „Pocyrwiyniańskie Śpasy” w Podczerwonem. Wystąpiła również kapela młodych muzyków z zespołu Śleboda – uczniów Dawida Motora-Greloka.

28.08.2022 Udział Oddziału ZP w Gminnych Dożynkach „Hołdymas”, poczet sztandarowy, stół regionalny, oraz udział w konkursie na "Najlepszy Chleb Dożynkowy" – 3 miejsce za Chleb.

18.09.2022 Oprawa muzyczna i śpiew dzieci podczas mszy św. odpustowej ku czci Matki Bożej Bolesnej w Podczerwonem, udział pocztu  sztandarowego.

16.10.2022 Udział zespołu w XXXIV Przeziyracce Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich , taniec solowy, śpiew grupowy.

11.11.2022 Udział pocztu sztandarowego ZP Podczerwone-Koniówka, oraz członków ZP w Obchodach 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Czarnym Dunajcu.

12.11.2022 Udział pary tanecznej Andrzeja Konopki i Natalii Strama w XXII Konkursie Młodych Toniecników w Białym Dunajcu.

23.11.2022 Występ zespołu Śleboda podczas obchodów Dnia Patrona w Szkole Podstawowej i. Brata Witalisa Wojciecha Lei w Podczerwonem.

24.11.2022 Udział członków zespołu Śleboda w Międzygminnym Konkursie Recytatorskim im. Stanisława Nędzy-Kubińca w Kościelisku, wyróżnienie Natalii Strama oraz Klary Turskiej.

20.12.2022 Wspólne kolędowanie dzieci z Zespołu Śleboda połączone z podziękowaniami dla instruktorów.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ PIEKIELNIK

Udział zespołu „Piekielnicanie” w wydarzeniach kulturalnych w roku 2022 :

06.01.2022r. -koncert kolęd w kościele w Piekielniku-udziałw IX Koncercie Kolęd i Pastorałek

17.02.2022 r.- udział w XXII Gminnym Konkursie Jasełek i Grup Kolędniczych w Czarnym Dunajcu( wyróżnienie -zespół Piekielnicanie)

19.03.2022r.- życzenia i śpiew dla ks. Józefa z okazji imienin

08.04.2022 r. prowadzenie drogi krzyżowej w kościele i oprawa mszy świętej

10.04.2022 r.- konkurs palm oraz oprawa mszy świętej – Niedziela Palmowa

17.04.2022 r.- udział  w procesji rezurekcyjnej i oprawa mszy świętej

24.04.2022- r.  XXXVII Muzykowanie na Duchową Nutę

02.05.2022 r - oprawa mszy św. oraz życzenia z okazji imienin księży

08.05.2022 r.-  XVIII konkurs góralskiej pieśni religijnej Papieska Majówka na Bachledówce

29.05.2022 r. udział w IV Piekielnicańskim Dniu Dziecka w Piekielniku

10.06.2022r.- udział w oprawie mszy św. i procesji na Boże Ciało

25.07.2022r. oprawa mszy św. na odpuście parafialnym- życzenia dla księdza prałata z okazji 60 lecia kapłaństwa

31.07.2022 r.- występ na  Festynie  Rodzinnym w Piekielniku

13.08.2022 r.- udział zespołu widowiskowo-słownym wydarzeniu muzycznym religijno - patriotycznym pt. III„Wieczornica z Wyszyńskim”na Bachledówce

21.08.2022 r- oprawa i życzenia z okazji 50- lecia ślubów zakonnych siostry Fabiany

28.08.2022 r.- XXXII Gminne Dożynki HOŁDYMAS w Czarnym Dunaju

15.10.2022- XXXIV Przeziyracka Młodych Śpiewoków i Tonecników:

Wyróżnienie – śpiew solowy -  Madzia Lenart, Nela Kusper

Wyróżnienie- nojlepsotonecnica-Aleksandra Lenart

III miejsce – taniec- Franciszek Federak- Aleksandra Lenart

16.10.2022 r. Udział w I konkursie „Stefaniakowe nuty” w Leśnicy

Wyróżnienie:  w kat. Instrumentalista- Seweryn Piekielnicki

12.11.2022 r. _XXII konkurs Młodych Tonecników i Śpiywoków w Białym Dunajcu

20.11.2022 r. - udział w VII Przeglądzie kapel, instrumentalistów i śpiewaków ludowych „ Orawski Zbyrcok” w Jabłonce

II miejsce-  kat. dorosłej – instrumentalista- Seweryn Piekielnicki

24.12.2022 r.- oprawa mszy św. na pasterce

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU

 

W roku 2022 zespół brał udział w konkursach i imprezach kulturalnych:

 1. 6 stycznia kolędowanie wraz z orkiestrą dętą OSP w kościele w Czarnym Dunajcu
 2. 15 stycznia kolędowanie w Termach Chochołowskich
 3. 22 stycznia kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
 4. 30 stycznia kolędowanie w Domu Seniora w Czarnym Dunajcu
 5. 23 lutego występ zespołu w Hotelu Bachledówka
 6. 26 lutego występ na góralskich posiadach Związku Podhalan Oddział Czarny Dunajec
 7. 6 marca warsztaty ozdób wielkanocnych i palm
 8. 8 kwietnia dzieci zespołu uczestniczą w oprawie drogi krzyżowej ulicami Czarnego Dunajca
 9. 10 kwietnia niedziela palmowa, dzieci ze zbudowaną na warsztatach palmą uczestniczą we mszy w kościele w Czarnym Dunajcu
 10. 16 kwietnia udział chłopców z zespołu w obstawie grobu Pańskiego
 11. 23 kwietnia udział kapeli Cornodunajcanie na mszy imieninowej kapelana Marka Fita w Jasienicy.
 12. 24 kwietnia udział w konkusie „Muzykowania na Duchową Nutę  kapeli oraz grup śpiewaczych Kapela zajęła 3 miejsce w kategorii muzyk dziecięcych

Wyróżnienie dla duetu w kategorii II grupie śpiewaczej

 1. 8 maj udział dziewczynek z zespołu w Papieskiej Majówce na Bachledówce 2022
 2. 28 maja udział delegacji zespołu Cornodunajcanie w odsłonięciu pomnika matki Orkana Katarzyny  Smreczyńskiej w Pcimiu
 3. 29 maj  gościnny występ zespołu na majówce u Orkana w Porębie Wielkiej
 4. 12 czerwca udział kapeli Cornodunajcanie we mszy odpustowej i jubileuszowej Oddziału
 5. 12 czerwiec udział dzieci z zespołu w filmie z rekonstrukcji wystąpienia Władysława Orkana na Rynku w Czarnym Dunajcu
 6. 12 czerwca występ na 100leciu Związku Podhalan Oddział Czarny Dunajec
 7. 24 czerwca występ zespołu w plenerze na zakończenie roku szkolnego
 8. 13 sierpnia udział w Wieczornica z Wyszyńskim przy Kościele na Bachledówce
 9. 28 sierpnia wystep zespołu na Hołdymasie w Czarnym Dunajcu
 10. 1 września udział zespołu i kapeli w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej
 11. 24 września gościnny występ na 20 leciu Gorczańskiego Związku Podhalan w Gminie Niedźwiedź
 12. 30 września udział 2dziewczynek z zespołu w Oratorium „Równoj Ku Górze”
 13. 16 października  udział w :Przeźyracka młodych tonecników i śpywoków w Czarnym Dunajcu

- zajęcie 3-go miejsca za śpiew grupowy w kategorii 1,

- wyróżnienie dlo Nojlepsyj toniecnicy w kategori 1

- wyróżnienie pary w tańcu solowym w kategorii 1

 1. 11  listopada występ zespołu w Trstenie na Martinsky jarmok
 2. 1l istopada występ kapeli Cornodunajcanie na obchodach patriotycznych w Kościelisku
 3. 12 listopada udział w przeźyracce Młodyk tonecników w Białym Dunajcu
 4. 27 listopada wystep zespołu na imprezie charytatywnej w Czarnym Dunajcu
 5. 5 grudnia warsztaty z ozdób choinkowych
 6. 16 grudnia udział kapeli i zespołu na otwarciu Jarmaku Bożonarodzeniowego w Czarnym Dunajcu
 7. 24 grudnia udział kapeli w oprawie Góralskiej Pasterki.

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ CHOCHOŁÓW

 

Prowadzone zajęcia przyczyniły się do wzrostu świadomości na temat własnej tożsamości i kultury wśród dzieci i młodzieży.

Zespół oraz starsi członkowie Oddziału w Chochołowie w 2022 roku brali udział we wszystkich imprezach jakie były organizowane.

Przedstawiciele Oddziału naszego Związku brali udział w uroczystościach parafialnych w Chochołowie oraz w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny Związku Podhalan, bądź inne Oddziały Związku.

Zespół brał udział w takich uroczystościach i imprezach kulturalnych jak:

 • VIII Orszak Trzech Króli w Chochołowie, na który przygotowano jasełka oraz wystąpili nasi mali instrumentaliści z kolędami.
 • XXII Gminny Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych w Czarnym Dunajcu – zespół otrzymał wyróżnienie,
 • XXXVII Muzykowaniu na Duchową Nutę,
 • „Majówka” na Bachledówce w Czerwiennem,
 • Dożynki parafialne w Chochołowie i występ zespołu na festynie,
 • Przeziyracka Młodyk Toniecników i Śpiywoków w Czarnym Dunajcu,
 • III  Wieczornica z Wyszyńskim na Bachledówce – udział dziewczyn śpiewających.
 • Bachledowiańskie Oratorium ,,Równoj ku górze” w Krakowie i w Zakopanem.

Poza tym przedstawicielki zespołu wraz z opiekunką brały udział w próbach, a następnie w wystawieniu Oratorium Bachledowiańskiego „Rówoj ku górze” ku pamięci Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Krakowie i Zakopanem.

Przedstawiciele zespołu zostali też przygotowani do konkursów recytatorskich gwarowych im. Stanisława Nędzy-Kubińca w Kościelisku i Andrzeja Skupnia -Florka w Białym Dunajcu.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ WRÓBLÓWKA

 

Podejmowane działania mają na celu zachowanie tradycji kulturalnych miejscowości i regionu – uczestnictwo w świętach kościelnych w strojach regionalnych, promocję miejsca zamieszkania.

 

Zespół lub jego przedstawiciele występowali i brali udział w wydarzeniach kulturalnych i kościelnych:

- 25 stycznia 2022 r. - VII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Kalwaria Pacławska – I miejsce

- 2lutego 2022 r. - XXVII Ogólnopolski Festiwal Kolęd Puławy 2022 – II Nagroda w grupie wiekowej dzieci klas 4-8
w kategorii soliści wokaliści,

- 8 maja 2022 r. - Majówka Papieska na Bachledówce,

- 19 czerwca 2022 r. - odpust w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wróblówce,

- 28 sierpnia 2022 r. - Dożynki Gminne w Czarnym Dunajcu - Hołdymas 2022 – przygotowanie stołu regionalnego

- 15-16 października 2022 r. - XXXIVPrzeziyracka Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich w Ratułowie,

- 15 grudnia 2022 r. - Gminne eliminacje Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka w Czarnym Dunajcu – III miejsce – Gawędziarze klasy IV-VI.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ PIENIĄŻKOWICE

Dzieci i młodzież stała się ambasadorami folkloru i tradycji kulturowych. Praca w zespole pozwoliła im atrakcyjnie spędzać wolny czas Dzięki dotacji można było zakupić stroje, przez co większa liczba dzieci może brać udział w występach. Poprzez wyjazdy promują swoją wieś i gminę, zachowują szacunek dla własnych korzeni, obyczajów, zwyczajów a także szacunek i przywiązanie do prawdziwego stroju góralskiego.

 

Udział w wydarzeniach kulturalnych:

 

 • ·         Koncert kolęd w kościele parafialnym  z okazji Dnia babci i Dziadka organizowany przez Związek Podhalan Pieniążkowicach.
 • ·         III Wieczornica z Wyszyńskim – radość i dziękczynienie. Koncert na Bachledówce.
 • ·         Występ na jubileuszu  Związku Podhalan Górali Podhalańskich w czarnym Dunajcu.
 • ·         Góralska oprawa mszy odpustowej w Kościele parafialnym w Pieniążkowicach.
 • ·         Przeziyracka MłodykToniecników i Śpiywoków Góralskich w Czarnym Dunajcu – wyr. w kat. ,,nojlepso toniecnica” dla Justyny Fiedor.
 • ·         XXI konkurs Młodych Toniecników w Białym Dunajcu- wyróżnienie w kategorii

14-16 lat, taniec solowy dla Urszuli Skupień.

 • ·         Góralska oprawa Pasterki i mszy w Boże Narodzenie w Kościele parafialnym w Pieniążkowicach.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ ZAŁUCZNE

 

Zespół regionalny ,,Sykowni”:

Zespół brał udział w „Muzykowaniu na Duchową Nutę”, „Papieskiej Majówce na Bachledówce”, „Góralskim Śpiewaniu”, „Przednówku w Polanach”oraz „Przeziyracce Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich” w Ratułowie. Zespół brał udział we wszystkich oprawach uroczystości kościelnych w miejscowości jak: odpust, bierzmowanie, pasterka.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ MIĘTUSTWO

Poprzez realizację zadania dzieci, młodzież i starsi integrują się ze sobą, ze społecznością wiejską i innymi oddziałami. Podczas takich wyjazdów nawiązują się znajomości i przyjaźnie. Dzieci są obyte ze sceną, akceptują się w każdym środowisku, zdobywają doświadczenia, utrzymują kontakt z innymi zespołami. Zespół promuje swoją gminę, wieś, parafię. Młodzież zachowuje szacunek dla własnych korzeni, obyczajów, zwyczajów a także szacunek i przywiązanie do prawdziwego stroju góralskiego, który jest naszą wizytówką.

 

W styczniu dzieci wystąpiły z kolędami w parafii zbierając datki dla dzieci z Kresów Wschodnich, w styczniu zespół wraz z kapelą brał udział w Orszaku Trzech Króli, również w styczniu oprawiał Mszę Świętą na powitanie Ikony Św. Rodziny w Parafii Miętustwo z udziałem Bachledówki i Nowego Bystrego, w maju zespół wyjeżdżał do Sosnowca wraz z kapelą i opiekunami. Na 38 muzykowaniu na Duchową Nutę zespół wystąpił w dwóch składach śpiewaczych. W kat. Młodzieżowej zajęli III miejsce oraz instrumentalista Kamil Hyrczykkat.I III miejsce. W maju na Majówce Papieskiej II grupy śpiewacze: młodzieżowa zajęła II miejsce. Na przeziyracce w Ratułowie grupa śpiewacza w kat. I zajęła II miejsce, III miejsce solistka Joanna Hyczyk kat.I. W sierpniu przedstawiciele zespołu z grupy starszej i młodszej śpiewali na wieczornicy na Bachledówce dla kard. Stefana Wyszyńskiego oraz w Krakowie i Zakopanem „Oratorium Bachledowiańskim Równoj Ku Górze”. Mali Miętusianie prowadzili również drogę krzyżową i różaniec w parafii po góralsku.

Związek Podhalan brał udział na terenie wsi i oraz ogólnopolskim:

Kwiecień – Poświęcenie sztandaru w Klikuszowej

Maj – odpust parafialny

Maj – poświęcenie pomnika Matki Orkana w Pcimiu

Czerwiec – Boże Ciało

Czerwiec – 100 lecie ZP w Czarnym Dunajcu

Lipiec – przygotowanie poczęstunku dla pielgrzymów

Sierpień – Hołdymas Czarny Dunaje – Sołectwo Ciche – Miętustwo

Wrzesień – wieniec dożynkowy reprezentujący sołectwo w Ludźmierzu

Wrzesień – dożynki parafialne

Listopad – Dzień Niepodległości w Czarnym Dunajcu

Listopad – posiady związkowe z udziałem ZP Ratułów i Chochołów

Grudzień – pasterka w Parafii

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ RATUŁÓW

 

Działanie ma na celu zapewnienie spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży oraz pielęgnowanie tradycji naszego regionu. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne zadanie, gdyż obserwuje się coraz częściej zanikanie gwary, tańca, śpiewu góralskiego – jego pierwotnej formy, autentyczności. Zadanie przyczyniło się do organizacji życia kulturalnego w społeczności lokalnej.

 

Występy oraz działania, w których zespół „Tatry” brał udział oraz osiągnięcia:

1. XXXVII Muzykowanie na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu – 3miejscesolista w kategorii dziecięcej;

2. XVII Papieska Majówka na Bachledówce-  1 miejsce solista w kat. dziecięcej;

3. Posiady u Domina  występ na festynie w Ratułowie;

4. XXXIVPrzeziyracka w Czarnym Dunajcu;

   -w popisie grup śpiewaczych wyróżnienie w 1 kat., 

   -w popisie śpiewu solowego 2 miejsce w 1 kategorii oraz wyróżnienie w kat.2, 

   -w popisie tańca solowego 2 miejsce w kat. 1 oraz 2 miejsce w kat. 3

5. udział w XXII KonkursieMłodykToniecników w Białym Dunajcu;

6. Góralska Oprawa Mszy Odpustowej  w Ratułowie w kaplicy;

7. Góralska Oprawa Mszy Świętej -  Pasterka w kaplicy w Ratułowie;

8. Wieczornica na Bachledówce;

9. XII Gminny Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych w Czarnym Dunajcu- 1 miejsce

   w  kat II;

10. Występ jasełkowy podczas opłatków strażackich w OSP Ratułów Górny i Dolny,

11. Występ podczas obchodów 100-lecia Oddziału Związku Podhalan Górali Podhalańskich w Czarnym Dunajcu.

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ CZERWIENNE

 

Młodzież i dzieci uczęszczająca na zajęcia wykazywały zainteresowanie kulturą góralską, chętnie przychodziły na próby zespołu góralskiego oraz z zapałem brały udział w konkursach. Swoją postawą godnie reprezentowały Gminę Czarny Dunajec oraz Związek Podhalan oddział  Czerwienne.

Swoje umiejętności przedstawiły podczas:

 1. Koncertu kolęd w kościele pw. MB Częstochowskiej na Bachledówce.
 2. Drogi Krzyżowej z rozważaniami po góralsku w kościele pw. MB Częstochowskiej na Bachledówce.
 3. Udział w koncercie na Bachledówce ,,III Wieczornicy z Wyszyńskim”.
 4. Papieskiej Majówki na Bachledówce.
 5. Dnia Regionalnego ,,Góralskie Cytanie ,, w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK w Czerwiennem.
 6. XXXIV Przeziyracki Młodych Śpiywoków i Toniecników w Ratułowie.
 7. Nagrania kolęd góralskich.
 8. Poetyckich Zaduszkach z Wyszyńskim.
 9. Występu podczas przyjazdu delegacji ze szkół SPSK z Hiszpanii.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ W DZIALE

 

Reprezentanci zespołu brali udział w konkursach regionalnych. Kapela, zespół i członkowie ZP uczestniczyli w wydarzeniach religijnych miejscowości Dział, dając możliwość  obcowania z góralską kulturą mieszkańcom wioski:

- Koncert Kolęd i Pastorałek Góralskich w kościele w Dziale;

- góralska warta przy Bożym Grobie;

- oprawa Liturgii Wielkiej Soboty;

- oprawa Mszy Świętej Odpustowej i Jubileuszowej z okazji  50-lecia kapłaństwa;

- udział w Papieskiej Majówce na Bachledówce III miejsce grupa śpiewacza;

- oprawa uroczystości Bożego Ciała;

- organizacja integracyjnego ogniska związkowo- zespołowego;

- organizacja poczęstunku dla nowotarskiej grupy Góralskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną  

  Górę;

- udział w „III Wieczornicy z Wyszyńskim” na Bachledówce;

- udział w Hołdymasie- przygotowanie stołu i daru ofiarnego;

- udział w Przeziyracce w Czarnym Dunajcu;

- oprawa mszy świętej w rocznicę poświęcenia kościoła własnego;

- udział w XXII Konkursie Młodych Toniecników w Białym Dunajcu;

- oprawa „Pasterki”;

- oprawa mszy świętej w Boże Narodzenie.

 

 

Cz. II

Konkurs nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

 

 

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2022r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

 

Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane dotacje w wysokości:

 

1.

TS PODHALAŃSKI

2500,00

2

UKS RATUŁÓW

17000,00

3

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

12500,00

4

PODHALAŃSKI KLUB KARATE

10000,00

5

UKS „CZERWONE WIERCHY”

5000,00

6

GKS „CZARNI”

55000,00

7

UKS przy Szkole Podstawowej w Podczerwonem

17000,00

8

UKS „CICHE”

7000,00

9

UKS „ZOGRODY”

12000,00

10

LZS ,,SZAROTKA” CHOCHOŁÓW

5000,00

11

PZW okręg Nowy Sącz, Koło nr 27 Czarny Dunajec

10000,00

12

Akademia Piłkarska Wisła

65000,00

13

Podhalański Klub Łyżwiarstwa Figurowego Zwyrtany

15000,00

14

Towarzystwo Sportowe CKF Maximus

 20000,00

15

Amatorski Klub Hokejowy DRWALE

16000,00

16

UKS Pieniążkowice

4000,00

17

Klub Jeździecki Czarny Dunajec

15000,00

18

Towarzystwo Sportowe   „Harnasie”

5000,00

19

KS CHOCHOŁÓW

40000,00

20

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CHOCHOŁÓW’

7000,00

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 340000,00 zł.

 

Całość wydatków poniesionych  na wykonanie zadania  „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” w 2022r. przedstawia poniższa tabela:

 

LP

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

DOTACJA PRZYZNANA Z BUDŻETU GMINY

 

Wydatki

 

Kwota zwrócona do budżetu gminy

Z DOTACJI

ŚR. WŁASNE

WKŁAD OSOBOWY

1

TS Harnasie Czarny Dunajec

5000.00

4998,00

3147,56

19080,00

2,00

2

TS PODHALAŃSKI

2500,00

2500,00

2006,98

9500,00

0

3

UKS RATUŁÓW

17000,00

17000,00

0

2000,00

0

4

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

12500,00

12500,00

0

2500,00

0

5

Podhalański Klub Karate

10000,00

10000,00

8050,00

0,00

0

6

UKS „CZERWONE WIERCHY”

5000,00

5000,00

0,00

2000,00

0

7

GKS „CZARNI”

55000,00

55000,00

20769,19

8000,00

0

8

UKS PODCZERWONE

`17000,00

17000,00

0

2000,00

0

9

UKS „CICHE”

7000,00

7000,00

4000,00

1200,00

0

10

UKS „ZOGRODY”

12000,00

12000,00

4017,19

2000,00

0

11

LZS Szarotka Chochołów

5000,00

5000,00

0

3000,00

0

12

PZW Koło Nr 27 w Czarnym Dunajcu

10000,00

10000,00

2513,92

4500,00

0

13

Akademia Piłkarska WISŁA Czarny Dunajec

65000,00

65000,00

200000,00

20000,00

0

14

Podhalański Klub Łyżwiarstwa Figurowego ZWYRTANY

15000,00

15000,00

2551,25

0,00

0

15

TS CKF Maximus Czarny Dunajec

20000,00

20000,00

61,95

48000,00

0

16

UKS PIENIĄŻKOWICE

4000,00

4000,00

0

2000,00

0

17

Amatorski Klub Hokejowy DRWALE Czarny Dunajec

16000,00

16000,00

2612,28

9000,00

0

18

Klub Jeździecki Czarny Dunajec

15000,00

15000,00

44965,50

16000,00

0

19

KS Chochołów

40000,00

40000,00

55000,00

0,00

0

20

UKS Chochołów

7000,00

7000,00

11,30

3000,00

0

RAZEM

340000,00

339998,00

349707,12

153780,00

2,00

 

 

 

Całość wydatków poniesionych  na wykonanie zadania wyniosła w 2022r. - 843 487,12

( 2021, 496 861, 79 zł, 2022r. - 308.658,28 zł , w 2019r. – 276.316,57 zł, w 2018r. – 286.090,95 zł, w 2017 r. - 205.523,29 zł, w 2016r. - 206.007,16 zł  w 2015r. - 202.525,48 zł) z czego wykorzystana dotacja zaspokoiła 60,38 %  środków finansowych  (2020r. – 89,18%, 2019r. - 98,68%  w 2018r. – 97,87%, w 2017r. – 97,31%, w 2016r. - 97,05% ,  w 2015r. - 97,82%,) pozostałe to środki własne oraz wkład osobowy - niefinansowy czyli praca społeczna członków organizacji pozarządowych.

 

 

 

 

Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy do poprzednich lat:

Rok 2015 – kwota 200.000 złotych

Rok 2016 – kwota 200.000 złotych

Rok 2017 – kwota 200.000 złotych

Rok 2018 – kwota 280.000 złotych

Rok 2019 – kwota 280.000 złotych

Rok 2020 – kwota 300.000 złotych

Rok 2021 – kwota 300.000 złotych

 

 

Konkurs ofert nr 1/2022

Wydatkowanie środków z dotacji:

 

 

LP

Nazwa organizacji

Realizacja programów szkolenia sportowego

Zakup sprzętu sportowego

pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

1

TS Harnasie Czarny Dunajec

0,00

0,00

3398,00

79,96

1000,00

20,00

0,00

0,00

2

TS PODHALAŃSKI

600,00

24,00

0,00

0,00

80,00

3,20

1820,00

72,80

3

UKS RATUŁÓW

0,00

0,00

17000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

3272,81

26,18

4084,75

32,68

5142,44

41,14

0,00

0,00

5

PODHALAŃSKI KLUB KARATE

0,00

0,00

0,00

0,00

5800,00

58,00

4200,00

42,00

6

UKS „CZERWONE WIERCHY”

0,00

0,00

5000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

GKS „CZARNI”

12740,04

23,17

6626,98

12,05

10632,98

19,33

25000

45,45

8

UKS PODCZERWONE

1700,00

10,00

14149,50

83,23

1150,50

6,77

0,00

0,00

9

UKS „CICHE”

3206,00

45,80

3554,00

50,77

240,00

3,43

0,00

0,00

10

UKS „ZOGRODY”

9267,19

77,23

2732,81

22,77

0,00

0,00

0,00

0,00

11

LZS Szarotka Chochołów

500,00

10,00

3504,70

70,09

995,30

19,91

0,00

0,00

12

PZW Koło Nr 27 w Czarnym Dunajcu

1200,00

12,00

3000,00

25,00

5800,00

63,00

0,00

0,00

13

Akademia Piłkarska WISŁA Czarny Dunajec

0,00

0,00

10000,00

15,38

15000

23,08

40000,00

61,54

14

Podhalański Klub Łyżwiarstwa Figurowego ZWYRTANY

0,00

0,00

2000,00

13,33

8000,00

53,33

5000,00

33,34

15

TS CKF Maximus Czarny Dunajec

0,00

0,00

20000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

UKS PIENIĄŻKOWICE

0,00

0,00

4000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Amatorski Klub Hokejowy DRWALE Czarny Dunajec

0,00

0,00

5000,00

31,25

11000,00

69,75

0,00

0,00

18

Klub Jeździecki Czarny Dunajec

0,00

0,00

2000,00

13,33

12000,00

80,00

1000,00

66,67

19

UKS CHOCHOŁÓW

0,00

0,00

6211,30

88,73

788,70

11,27

0,00

0,00

20

KS CHOCHOŁÓW

0,00

0,00

20000,00

50,00

15000,00

37,50

5000,00

12,50

                     

 

 

Powyższa tabela  zawiera następujące koszty:

 

 

W kolumnie „Realizacja programów szkolenia sportowego”:

 

- transport

- opiekę medyczną, badania lekarskie;

- zakup środków doraźnej pomocy medycznej, zakup odżywek;

- udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

- opłaty startowe;

- ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów.

 

W kolumnie „zakup sprzętu sportowego” przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, zawiera się również koszt odzieży i obuwia sportowego,

 

W kolumnie  pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, w szczególności:

 

- opłaty za sędziowanie zawodów;

- zakup nagród, pucharów, medali,

- zakup napojów,

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

 

W kolumnie  sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej:

 

- wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

 

Z dotacji nie mogły być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

1)  transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

2)  zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;

3)  zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4)  kosztów stałych działalności tych podmiotów ( jak. np. obsługa księgowa itp.);

5)  wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo – budowlane, zakup gruntów oraz środków trwałych,

6)  prowadzenia działalności gospodarczej,

7)  deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

8)  innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w §4 ust. 1 Uchwały nr XXI/219/2016Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (tj.: Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.)

 

 

 

Opis i informację o wykonanych projektach dotowanych przez Gminę Czarny Dunajec w 2022 roku

 

 

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA CZARNY DUNAJEC

 

Akademia przez cały rok była dokładnie monitorowana i kontrolowana przez Polski Związek Piłki Nożnej, wszystkie kontrolę były zakończone oceną pozytywną i jako nieliczna w Polsce utrzymała Złoty Certyfikat PZPN , który świadczy o najwyższym poziomie szkolenia sportowego w Polsce, a także została wyróżniona nim na kolejne lata, co jest wielkim sukcesem zarówno dla Akademii i Miasta i Gminy Czarny Dunajec.
W Akademii dokonano dodatkowych naborów poprzez bezpłatne zajęcia sportowe w szkołach oraz przedszkolach. Obecnie trenuje ponad 230 zawodników i zawodniczek. W roku udało się uczestniczyć w wielu turniejach na terenie całej polski, gdzie zawodnicy mogli rywalizować z najlepszymi drużynami w Polsce. Zorganizowano 6 turniejów Wisła Cup, w których wzięło udział łącznie ponad 800 zawodników. Drużyny akademii brały liczny udział w licznych rozgrywkach PPPN i MZPN, drużyny występują na poziomie ligi podhalańskiej, regionalnej i awansowały na poziom wojewódzki, a najlepsi zawodnicy otrzymywali powołania do kadry wojewódzkiej. Zorganizowano coroczny ogólnodostępny piknik sportowy Akademii w którym udział wzięło ponad 500 osób, podczas imprezy były organizowane różne turnieje, zabawy, gry oraz inne atrakcje sportowe i rozrywkowe dla wszystkich zgromadzonych, nie tylko związanych z Akademią. Nasi wyróżniający zawodnicy i zawodniczki kontynuują przygodę sportową oraz reprezentują nas i Gminę w najwyższych ligach w Polsce , a także w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Dodatkowo jeden z naszych wychowanków, po zakończeniu szkolenia w Akademii, ukończył odpowiedni kurs Trenerski i obecnie sprawuję rolę Trenera w Akademii.

 

- najwyższy poziom szkolenia i rozwoju sportowego w Polsce

- liczny udział dzieci i młodzieży w treningach, turniejach i rozgrywkach na wielu poziomach.

- poprawa umiejętności i kondycji fizycznej uczestników

- zwiększenie ilości dzieci aktywnie spędzających czas podczas treningów i zabaw ruchowych

- wyrównanie szans naszych dzieci względem innych dużych miejscowości i miast

- utrzymanie ogólnopolskiego prestiżu akademii poprzez program Złoty Certyfikat PZPN

- nabór dziewczynek ( ok 15 aktywnie trenujących w Akademii )

- rozpowszechnienie na skalę ogólnopolską Akademii i Gminy Czarny Dunajec

- zbliżenie lokalnej społeczności przez wspieranie i kibicowanie wspólnej - lokalnej Akademii

- zwiększenie ilości osób, które przyjadą, poznają gminę i będę korzystać z lokalnych usług ( podczas meczy, turniejów , pikników oprócz dużej ilości uczestników, przyjeżdżają także rodzice i kibice, którzy później nocują, korzystają z wyżywienia i innych rzeczy na terenie gminy, często później prywatnie wracają )

-          - zachęcenie młodzieży do pozostania przy sporcie ( Trenerzy, instruktorzy, fizjoterapeuci itp. )

-          Współorganizacja dnia dziecka i zajęć sportowych z CKIP

-          Współorganizacja dnia dziecka z Przedszkolem Samorządowym

-          Pokrycie kosztów wynagrodzenia trenera

-           zakup sprzętu sportowego

-          Pokrycie kosztów transportu na zawody

 

 

 

AMATORSKI KLUB HOKEJOWY DRWALE CZARNY DUNAJEC

 

-          Prowadzenie regularnych treningów drużyny seniorów w okresie zimowym (28 zawodników )

-          V-ce Mistrzostwo Polski Małych Lodowisk w Czarnym Dunajcu

-          Współorganizacja Mistrzostw Polski Małych Lodowisk w Czarnym Dunajcu z CKiP

-          - 4 miejsce w rozgrywkach Podhlańskiej Ligi Hokeja - Nowy Targ

-          Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych (wynajem lodowiska) dla celów szkolenia sportowego

-          Pokrycie kosztów najmów obiektu sportowego

- Zakup sprzętu sportowego

TOWARZYSTWO SPORTOWE CKF MAXIMUS

-          Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży

-          Podnoszenie poziomu sportowego zawodników dzięki przeprowadzonym całorocznym treningom

-          Mistrzostwa Polski, Europy, Świata WPC, XPC , GPC oraz miejsca na podium

-          Zakup sprzętu sportowego

-          Współorganizacja darmowych zajęć dla najmłodszych mieszkańców Gminy Czarny Dunajec w wakacje z CKIP

-          Reprezentacja Gminy poprzez udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych

 

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY ,,DELTA” PIENIĄŻKOWICE

 

-          Zakup sprzętu sportowego

-          Organizacja wyjazdów na mecze

-          Wykonanie założonych celów i zadań tj. treningi, mecze

-           Udział w rozgrywkach klasy B “Zachód” Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu

-          Wyposażenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy

-          Opłaty sędziowskie

-          Prowadzenie treningów jako praca społeczna

 

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „SZAROTKA” CHOCHOŁÓW

 

-          Prowadzenie zajęć dla dorosłych z piłki nożnej halowej na hali sportowej w Cichem i Chochołowie, na “Orliku” w Cichem oraz na boisku sportowym w Czarnym Dunajcu

-          Zakup sprzętu sportowego

-          Prowadzenie treningów w strzelectwie

-          Organizacja zwodów IV Memoriał Legionistów Podhalańskich ok 250 osób

-          Zlot Motocyklowy w Miętustwie - zawody strzeleckie - ok 120 osób

 

PZW OKRĘG NOWY SĄCZ, KOŁO NR 27 CZARNY DUNAJEC

 

-          Reprezentowanie Gminy Czarny Dunajec poprzez udział w zawodach Koła, Okręgu,

-          Organizacja zawodów w dyscyplinie:

             Muchowej

             Spławikowej

             Spinningowej

Federowej

-          Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec

-          Zakup niezbędnego sprzętu treningowego

-          Współorganizacja zajęć sportowych dla dzici w wkacje z CKIP

-          Organizacja spławikowych zawodów z okazji Dnia Dziecka dla dzieci

-          Udział w zawodach organizowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu

-          Cykl 8 zawodów dla członków koła

-          Organizacja Puchar Janosika dla 49 zawodników w tym 15 juniorów

-          Organizacja  Konkursu Wiedzy Wędkarsko - Ekologicznej dla Dzieci i Młodzieży

-          Zakup sprzętu sportowego

-          Opłaty startowe

-          Koszty organizacji zawodów sportowych

 

 

PODHALAŃSKI KLUB ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ZWYRTANY

 

-          Rozpropagowanie łyżwiarstwa figurowego w Gminie Czarny Dunajec z użyciem mediów i Internetu

-          Przeprowadzenie zajęć akrobatycznych i przeprowadzenie pozostałych zajęć z cyklu imitacji poza lodem- 30 godzin

-          Postawienie choreografii na nowy sezon dla zawodników startujących w zawodach w liczbie 20 programów

-          Przeprowadzenie 120 godzin treningów- praca społeczna

-          Przeszkolenie 40 zawodników Klubu i podwyższenie umiejętności we wszystkich klasach łyżwiarskich od klasy wstępnej do klasy junior

-          Znaczne poprawienie jakości szkolenia zawodników

-          Zwiększenie dostępności tej dyscypliny dla większej ilości dzieci, zwłaszcza dla dzieci wieku przedszkolnym 3-6 lat

-          Rozpowszechnienie tego sportu wśród wsi wchodzących w skład Gminy Czarny Dunajec

-          Przeprowadzenie naboru w przedszkolach

-          Organizacja Programu ‘Chodź na Łyżwy’ na terenie Gminy Czarny Dunajec

-          W ramach tego programu przeszkolono 50 dzieci w wieku 4-7 lat

-          Utworzenie w nowym sezonie grupę klasy wstępnej dzieci w wieku 4-7 lat

-          Zakup sprzętu sportowego

-          Wynajem obiektu sportowego

-          Wynagrodzenie sztabu szkoleniowego

 

 

TOWARZYSTWO SPORTOWE PODHALAŃSKI

 

- treningi z tenisa ziemnego ( czerwiec- wrzesień) 1 x w tygodniu

- 17 zawodników, główny nacisk na dzieci i młodzież

- opłaty licencji, składki

- wynagrodzenie trenera

- przygotowanie obiektu

 

UKS „CICHE” W CICHEM

 

-          Regularne zajęcia od stycznia do grudnia

-          Zorganizowanie obozu sportowego

-          Krzewienie kultury fizycznej i sportu wsród młodzieży

-          Podnoszenie poziomu sportowego zawodników UKS-u

-          Udział w zawodach na poziomie gminnym, międzygminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

-          Uczestnictwo w treningach, zawodach ok 25 osób

-          Zakup sprzętu sportowego

-          Pokrycie kosztów transportu

-          Dofinansowanie obozu oraz badania lekarskie

- pokrycie kosztów wstępu na obiekty sportowe

 

PODHALAŃSKI KLUB KARATE

 

- zajęcia prowadzone cały rok w Czarnym Dunajcu i Chochołowie ( poza okresem wakacyjnym )

- zajęcia dla dzieci i młodzieży ok 60 osób

-starty w ogólnopolskich zawodach

- egzaminy na kolejne pasy

- wspólne zajęcia rodzinne z okazji dnia Mamy

- wynajem obiektów sportowych

- wynagrodzenie kadry szkoleniowej

 

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIENIĄŻKOWICE

 

-          Rozwój zainteresowań sportowych i zdolności uczniów poprzez prowadzenie zajęć sportowych

-          Treningi w okresie szkolnym ( poza wakacjami ) ok. 25 osób

-          Poprawa sprawności fizycznej poprzez nabywanie umiejętności technicznych zawodników

-          Zakup sprzętu sportowego

-          Reprezentacja Gminy Czarny Dunajec na zawodach sportowych

UKS PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODCZERWONEM

 

- Projekt realizowany w miesiącach marzec-kwiecień oraz wrzesień-kwiecień.

- Łącznie przeznaczono 50 godzin na szkolenia, serwis i opiekę nad zawodnikami.

- Szkoleniem były objęte dzieci i młodzież od rocznika 2016 do 2009, łącznie 25 zawodników z terenu Gminy Czarny Dunajec.

- Zawodnicy brali udział w zawodach : szkolnych 1raz, gminnych 4 razy, powiatowych 1 raz, wojewódzkich 4 razy.

- Zakwalifikowanie się do udziału w zawodach ogólnopolskich 3 zawodników.

- sfinansowanie transportu

- badania lekarskie

- zakup sprzętu sportowego

-zakup medali

 

 

UKS "RATUŁÓW" W RATUŁOWIE

 

Zakładane cele osiągnięto przez systematyczne organizowanie zajęć z narciarstwa biegowego, tenisa stołowego, piłki siatkowej i lekkoatletyki.

W treningach systematycznie uczestniczyło około 27 dzieci (wszyscy z Ratułowa).

Uczestnicy zajęć nabyli umiejętność biegania na nartach biegowych i nartorolkach,  poznawali elementy ćwiczeń lekkoatletycznych (skoki, biegi, rzuty), elementy gry w siatkówkę oraz elementy gry w tenisa stołowego.

Przygotowano uczniów do startów w zawodach sportowych. Dzieci wykazały się bardzo dobrymi wynikami.

Współorganizowano rywalizację sportową uczniów.

Poprawiono warunki uprawiania sportu poprzez zakup nowego sprzętu.

Zwiększono dostępność mieszkańców Gminy Czarny Dunajec do działalności sportowej poprzez umożliwienie udziału w treningach i zawodach, m.in. współorganizacja wraz z LZS „Szarotka” Chochołów III Memoriału im. Legionistów Podhalańskich 264 uczestmików

Osiągnięto cel zaspokojenia potrzeb społecznych przez integrowanie się kibiców. W innym czasie osiągnięto cel wdrożenia rodziców do angażowania się do pomocy dzieciom w udziale w treningach i zawodach.

Pobudzono kreatywność i wpływ społeczeństwa na rozwój sportu na terenie naszej gminy poprzez angażowanie rodziców w działania logistyczne związane z dowozem dzieci na treningi.

Promowano pozytywny wizerunek Gminy Czarny Dunajec na arenie powiatowej, wojewódzkiej, a także ogólnopolskiej w nowych strojach z herbem gminnym na klatce piersiowej.

 

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ ZOGRODY”

 

-          Prowadzenie szkolenia sportowego w narciarstwie (biegi, skoki, kombinacja norweska) i w biathlonie

-          Reprezentowanie Gminy Czarny Dunajec poprzez udział w zawodach gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych

-          Organizacja zawodów lekkoatletycznych u testów sprawności fizycznej dla społeczności szkolnej

-          Realizacja programów szkolenia sportowego  wraz zakupem sprzętu narciarskiego

-          Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach

-          Zakup sprzętu sportowego

-          - transport na zawody

-          Licencje

-          Badania lekarskie, ubezpieczenie

 

 

UKS „CZERWONE WIERCHY”

 

-          Prowadzenie zajęć dla uczniów Gminy Czarny Dunajec, a w szczególności uczniów z miejscowości Czerwienne 2 razy w tygodniu po 2 godziny

-          Poprawa wydolności, szybkości i usprawnienie cech motorycznych uczniów

-          Zakup sprzętu sportowego

 

GKS „CZARNI”

-          Reprezentowanie Gminy Czarny Dunajec w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie jaką jest piłka nożna i tenis stołowy

-          Tworzenie drużyn zawodników:

               Seniorzy- 29 zawodników, Trampkarze - 15, Młodziki- 16 zawodników

               Orliki- 13 zawodników, tenis stołowy  - 10 zawodników seniorów

- występy drużyn na poziomie lokalnym podhalańskim          

-          Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec

-          Zatrudnianie osób prowadzących drużynę do realizacji celów projektu

-          Organizacja dojazdów na zawody dla członków Klubu

-          Opłaty za ubezpieczenie , opieki medyczną oraz aktualnych badań lekarskich

-          Zapewnienie sprzętu, obuwia sportowego, środków medycznych i odżywek z napojami dla zawodników

-          opłaty sędziowskie

-          - wynajem obiektów sportowych

 

KLUB JEŹDZIECKI CZARNY DUNAJEC

 

-          Reprezentacja Gminy Czarny Dunajec na Mistrzostwach Małopolski w skokach i ujeżdżaniu oraz Mistrzostwach Polski.

-          Utworzenie bazy zawodników na kolejny sezon wraz z uzyskaniem przez nich odpowiednich klas sportowych

-          Popularyzacja jeździectwa w Gminie Czarny Dunajec

-          Pokrycie kosztów ekwipunku do jazdy konnej

-          Pokrycie kosztów opłat startowych w zawodach jeździeckich

-          Opłaty związane z organizacja zawodów

-          Wynagrodzenie trenera

 

KS CHOCHOŁÓW

 

- całoroczne treningi w kombinacji norweskiej, skokach i biegach narciarskich

- reprezentowanie klubu i Gminy przez zawodników na zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych

- udział z sukcesami w wielu zawodach ok 65 zawodników ( m.in. Mistrzostwo Polski )

- organizacja zawodów sportowych biegi narciarskie, skoki

- zakup sprzętu sportowego

- wynagrodzenie Trenerów

- opłaty startowe oraz za obiekty sportowe

- koszty związane z organizacją zawodów

 

 

UKS CHOCHOŁÓW

 

- poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec

- Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do działalności sportowej

- kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy poprzez współzawodnictwo sportowe na rożnych poziomach

- systematyczne treningi

- udział w zawodach na poziomie gminnym, powiatowym

- zakup sprzętu sportowego

- transport na treningi

 

TS HARNASIE

 

- regularne treningi ok 45 osób

- Kształtowanie u dzieci i młodzieży ducha współzawodnictwa, postawy fair play

- udział w zawodach

- zakup sprzętu sportowego

- pokrycie kosztów udziału w zawodach opłaty, transport

- koszty organizacji turnieju

 

 

 

powrót na górę strony wróć na górę