x

Sprawozdanie z konsultacji Miasta i Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2023-11-09
< wróć

Sprawozdanie z konsultacji Miasta i Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie: programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024


W dniu 24.10.2023r. do publicznej wiadomości zostało podane zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy nr  250/2023 w sprawie konsultacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z  dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w  sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4701)

  1. Tryb konsultacji

Forma konsultacji
Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie, w tym opinii składanych drogą elektroniczną.

  1. Przebieg konsultacji

Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w  której podejmowane są konsultacje.

Opinie można było składać  na piśmie w Urzędzie  Miasta i Gminy Czarny Dunajec

(ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w Centrum Kultury i  Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 7.11.2023r. Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 był również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (Remiza OSP, II piętro).

  1. Rezultat konsultacji:

 

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

powrót na górę strony wróć na górę