x

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY - Czarny Dunajec

2023-08-23
< wróć

         Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany.

 

Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Działki ewidencyjne nr 2907/1 i 2907/2 o pow. 6047 m2

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec           

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość niezabudowana o przeznaczeniu leśnym.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

3C.ZLW – Tereny lasów, zadrzewień i zieleni łęgowej

Warunki umowy

Umowa zamiany

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 2907/1 i 2907/2 została oszacowana na kwotę 94 000 zł.

Rozliczenie kosztów zamiany nastąpi w protokole rokowań pomiędzy Miastem i Gminą Czarny Dunajec a osobami fizycznymi będącymi właścicielami nieruchomości zamienianych

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

Czarny Dunajec dnia 23.08.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę