x

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2023/2024 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

2023-08-09
< wróć

Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:
- Uchwały nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025
-- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym z formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Dz. U. z 2023r., poz. 1046).


  1. W 2023 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1)   słabowidzącym,

2)    niesłyszącym,

3)    słabosłyszącym,

4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt 1-6,

8)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w ppkt. 1-6 i 8;

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 r. oraz z 2022 r. poz. 1116).

 

-  W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-7, uczęszczającym  w tym roku szkolnym do:

§  liceum ogólnokształcącego,

§  technikum,

§  branżowej szkoły I stopnia,

§  branżowej szkoły II stopnia,

 

uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 8 i 9, uczęszczającym  w tym roku szkolnym do:

§  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

 

-  W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego[1] jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-7  uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

§  branżowej szkoły I stopnia,

§  branżowej szkoły II stopnia,

§  technikum,

 

2.    Miejsce i termin składania wniosku

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 8 sierpnia 2023 r. wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń niepełnosprawny będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 6 września 2023 r. Pomoc udzielana jest na wniosek opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku o udzielenie pomocy, dołącza się  kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię                              psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.        

3.  Dowody zakupu podręczników:

 

a)  W przypadku  indywidualnego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub  opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników lub materiałów.

b) W przypadku złożenia oświadczenia, o zakupie dołącza się do niego informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w  ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

c) W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych  dla grupy uczniów, koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości pomocy określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym z formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Dz. U. z 2023r., poz. 1046) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu tych podręczników lub materiałów wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których dokonano zakup odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności:
  1)  imię i nazwisko ucznia,

  2)  nazwę i adres siedziby szkoły,

  3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024,    
  4)  wykaz zakupionych podręczników lub materiałów  i koszt ich zakupu,

  5)  datę zakupu,

  6)  czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                          z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym:
 2023/2024 do liceum ogólnokształcącego,  technikum

do kwoty 445 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym:

 2023/2024 do branżowej szkoły I stopnia

                        branżowej szkoły II stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym:  2023/2024 do  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

podręczniki do kształcenia ogólnego – podręczniki do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczniki do kształcenia specjalnego, dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego – materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego -  materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego, o których mowa  w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia                 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

materiały ćwiczeniowe -  materiały ćwiczeniowe, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

·         Załączniki:

Zał.   Nr 1       Wzór wniosku dla osób ubiegających się o pomoc  w ramach w/w programu,

Zał.   Nr 2       Wzór oświadczenia o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Zał. Nr 3  Zarządzenie Nr 186/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec ws. ustalenia terminu składania            
                        wniosków

Podstawa prawna:

Zał. Nr 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1046) 

 

Zał. Nr 5 Uchwała Nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. 

powrót na górę strony wróć na górę