x

XI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża

2023-11-06
< wróć
Drodzy Wychowawcy, Opiekunowie, Nauczyciele!

Zapraszamy do udziału w XI Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża, który od kilkunastu już lat odbywa się w naszej szkole.

Celem konkursu jest uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przypomnienie i upamiętnienie pieśni patriotycznych i żołnierskich nawiązujących do ważnych  wydarzeń historycznych, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, wspieranie wychowania patriotycznego poprzez aktywność artystyczną, propagowanie wśród dzieci i  młodzieży  postaw patriotycznych, wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych.

Śpiewanie, nauka tekstów, poznawanie ich genezy i kontekstu historycznego stanowi przyjemny, przyswajalny i skuteczny sposób nauki historii dla dzieci i młodzieży.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIEREGULAMIN

1.  Organizator konkursu:

-        Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu,

-        Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu.

2.   Przesłuchania  konkursowe  -  8  listopada  2023r.  w  sali  widowiskowej  Centrum Kultury     i Promocji w Czarnym Dunajcu.

3.     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, szkół muzycznych oraz ognisk pozaszkolnych do 15 roku życia.

4.     Do Konkursu mogą  być  zgłaszane  utwory  w  kategoriach  solista,  duet lub zespół w następujących kategoriach wiekowych:

a)                   Oddział przedszkolny:

I.             Solista,

II.              Duet,

III.              Zespół.

b)                  Uczniowie klas I-III:

I.             Solista,

II.              Duet,

III.              Zespół.

c)                   Uczniowie klas IV-VIII:

I.             Solista,

II.              Duet,

III.              Zespół.

Uwaga: Liczba członków zespołu nie może przekraczać 15 osób.

 

5.     Szkoła, przedszkole, placówka  oświatowa,  ognisko   muzyczne   może   zaprezentować   maksymalnie 2 pieśni.

6.     Uczestnik  może  być  zgłoszony  wyłącznie  w  jednej kategorii przez jeden podmiot zgłaszający.

7.     Reprezentacja szkoły, przedszkola, placówki oświatowej nie może przekraczać 20 osób.

8.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 27 października 2024r. zgłoszenia na karcie (w załączeniu) drogą elektroniczną na adres email: spodrowaz@o2.pl.

9.      Placówka przysyła tylko jedną kartę zgłoszenia zatwierdzoną przez dyrektora, na   której wpisuje wszystkich swoich reprezentantów w wybranych kategoriach.

10.         Przyjęcie zgłoszenia potwierdza organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia organizator prosi o kontakt telefoniczny.

11.         Najpóźniej do 2-3 dni przed konkursem uczestnicy otrzymają harmonogram występów.

12.        Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

13.        Maksymalny czas trwania utworu muzycznego: 3 minuty.

14.        Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

15.        Wszystkie sprawy organizacyjne rozstrzygane są z kierownikami  zespołów.

16.        Tegoroczna prezentacja wybranych laureatów konkursu odbędzie się podczas Koncertu Finałowego w dniu 11 listopada 2023r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu.

17.        Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

a)     przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu  oraz  realizacji  jego  celów,  na  warunkach  określonych  w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119),zwanego dalej RODO;

b)    rozpowszechnianie  jego  wizerunku  oraz   udzielenie   nieodpłatnej,   nieograniczonej w czasie co do terytorium, niewyłącznej licencji na publikację (prezentowanie publicznie) wykonanego przez uczestnika utworu muzycznego oraz jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu.

 

19.         Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokonuje oceny występów uczestników konkursu uwzględniając następujące kryteria:

• zgodność repertuaru z tematyką przeglądu,

• interpretację,

• muzykalność i warunki głosowe wykonawców,

• innowacje artystyczne,

• staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa),

• ogólny wyraz artystyczny.

20.         Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

21.        Dodatkowych informacji organizatorzy udzielają pod numerem telefonu 182758520.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.
powrót na górę strony wróć na górę