x

Zarządzenie Nr 26 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 6 lutego 2024r.

2024-02-06
< wróć

w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania złożonych ofert w Otwartym konkursie ofert Nr 1/2024 na realizację zadań publicznych z zakresu kultury pn.: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego” zleconych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2024 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz Rozdziału 13. pkt 1 i 3 Załącznika do Uchwały Nr LXIV/667/2023 Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2023 r. poz. 7613), zarządzam , co następuje:

 

§1.W celu zaopiniowania i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/2024 na realizację zadań publicznych z zakresu kultury pn.: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego” zleconych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2024 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, powołuję Komisję Konkursową, w składzie:

 

1)      Michał Jarończyk - Przewodniczący Komisji;

2)      Mateusz Latoszek - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3)      Władysława Wacławiak - Członek Komisji;

4)      Renata Zięba - Członek Komisji;

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

powrót na górę strony wróć na górę