x

Zarządzenie Nr 41 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 29lutego 2024r

2024-02-29
< wróć

Zarządzenie Nr 41/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec

z dnia 29lutego 2024r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert pn.: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego” na realizację zadań publicznych w zakresie kultury zleconych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2024 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

 

            Działając w oparciu o treść art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), po zapoznaniu się z protokołem z dnia 19.02.2024 r. Komisji Konkursowej ds. opiniowania przyznawanych środków finansowych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec w ramach konkursu nr 1/2024 na wykonywanie zadań publicznych zleconych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2024 r. w zakresie kultury, pn.: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego” przedstawiającym zaopiniowane projekty wraz z proponowaną kwotą dotacji zarządzam, co następuje:

 

 

§1.Przyznaje się, celem realizacji zadań publicznych z zakresu kultury pn.: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”, środki publiczne dla podmiotów (Beneficjentów) i kwotach jak w tabeli umieszczonej poniżej:

 

 

L.p.

 

Organizacja pozarządowa / podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego

Kwota przyznanej dotacji

1.

ODDZIAŁ ZP PODCZERWONE-KONIÓWKA

 

21000,00

2.

ODDZIAŁ ZP RATUŁÓW

 

23000,00

3.

ODDZIAŁ ZP CICHE

 

29000,00

4.

ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH

W PODSZKLU

 

24000,00

5.

ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH

W CZARNYM DUNAJCU

 

29000,00

6.

ODDZIAŁ ZP ZAŁUCZNE

 

14000,00

7.

ODDZIAŁ ZP MIĘTUSTWO

 

29000,00

8.

ODDZIAŁ ZP WRÓBLÓWKA

 

16000,00

9.

ODDZIAŁ ZP PIENIĄŻKOWICE

 

17000,00

10.

ODDZIAŁ ZP STARE BYSTRE

 

17000,00

11.

ODDZIAŁ ZP ODROWĄŻ

 

17000,00

12.

ODDZIAŁ ZP CHOCHOŁÓW

 

21000,00

13.

ODDZIAŁ ZP PIEKIELNIK

 

18000,00

14.

ODDZIAŁ ZP DZIAŁ

 

16000,00

15.

OSP CZARNY DUNAJEC

 

52000,00

16.

ODDZIAŁ ZP CZERWIENNE

 

16000,00

17.

KOŁO GOSPODYŃ I GOSPODARZY MIEJSKICH ,,GÓRALSKA ZAGRODA” CZARNY DUNAJEC

 

5000,00

 

 

§2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wypłatę dotacji w roku budżetowym 2024 r. wynosi: 364 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

 

 

§3. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez:

1)      publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czarny Dunajec;

2)      wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec;

3)      publikację na stronie internetowej Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

 

 

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powrót na górę strony wróć na górę