x

Zarządzenie Nr 42 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2024r

2024-02-29
< wróć

Zarządzenie Nr 42/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec

z dnia 29 lutego 2024r.

 

w sprawie ostatecznego wyboru projektów wyłonionych w ramach konkursu nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Czarny Dunajec w 2024 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec” wraz z określeniem kwot przyznanych dotacji oraz formy ich wypłaty.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w zw. z §16 Uchwały nr XLI/416/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Czarny Dunajec oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 363), zarządza się, co następuje:

 

§1. 1. Dokonuje się ostatecznego wyboru projektów wyłonionych w ramach konkursu nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Czarny Dunajec
w 2024 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec” oraz określa się kwoty przyznanych dotacji, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej:

 

 

L.p.

Nazwa i adres wnioskodawcy

Kwota dotacji przyznanej na projekt

1.       

UKS RATUŁÓW

Ratułów 159

34-407 Ciche

20.000 zł

2.       

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

Pieniążkowice
34-408 Pieniążkowice

13.000 zł.

3.       

PODHALAŃSKI KLUB KARATE
Czerwienne 78

10.000 zł

4.       

UKS „CZERWONE WIERCHY”

Czerwienne 245,
34-407 Ciche

7.000 zł

5.       

GKS „CZARNI”

ul. Targowa 36

34-470 Czarny Dunajec

46.000 zł

6.       

UKS PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODCZERWONEM
Podczerwone 246

34-470 Czarny Dunajec

15.000 zł.

7.       

UKS „CICHE”

Ciche 453a

34-407 Ciche

16.000 zł

8.       

UKS „ZOGRODY”
Stare Bystre 347, 34-407 Ciche

17.000 zł

9.       

PZW OKRĘG NOWY SĄCZ, KOŁO NR 27 CZARNY DUNAJEC

34-470 Czarny Dunajec, Rynek 35

12.000 zł

10.   

AKADEMIA PIŁKARSKA

WISŁA CZARNY DUNAJEC

/Wisła „ Sprytne Zbóje” Czarny Dunajec
Ulica Kamieniec Dolny 41,
34-470 Czarny Dunajec

98.000 zł

11.   

 

TOWARZYSTWO SPORTOWE CKF MAXIMUS

34-470 Czarny Dunajec,
ul. Parkowa 3

30.000 zł

12.   

AMATORSKI KLUB HOKEJOWY DRWALE CZARNY DUNAJEC

Ul. Tetmajera 41

34-470 Czarny Dunajec

11.000 zł

13.   

KLUB JEŹDZIECKI

CZARNY DUNAJEC

Ul. Ojca Św. Jana Pawła II 92

34-470 Czarny Dunajec

23.000 zł

14.

KS CHOCHOŁÓW

34-513 Chochołów 184b

20.000 zł

15.

PODHALAŃSKI KLUB ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ZWYRTANY

Ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144

24-470 Czarny Dunajec

 

12 000 zł

 

2. Wykaz wniosków niespełniających kryteriów formalnych oraz wykaz wniosków niespełniających kryteriów merytorycznych wraz z uzasadnieniem zawiera tabela zamieszczona poniżej:

 

L.p.

Nazwa i adres wnioskodawcy

Niespełnione kryteria:

Uzasadnienie niespełnienia kryterium:

1.                               1.

TOWARZYSTWO SPORTOWE „HARNASIE”

ul. Kantora 120

34-470 Czarny Dunajec

formalne

Złożenie wniosku po terminie naboru wniosków ustalonym zgodnie z §9 ust. 1 pkt 2 w zw. z §10 ust. 2 uchwały Nr XLI/416/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 r. Podstawa odrzucenia wniosku: §14 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 uchwały Nr XLI/416/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

 

 

§2. 1. Ustala się następujące formy wypłaty z budżetu Miasta i Gminy Czarny Dunajec dotacji, o których mowa w §1 ust. 1: przekazanie Beneficjentowi, po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, środków na poczet poniesienia kosztów projektu / refundacja kosztów poniesionych przez Beneficjenta po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, na cele związane z realizacją projektu.

2.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wypłatę dotacji w roku budżetowym 2024 r. wynosi: 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

 

§3. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez:

1)   publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czarny Dunajec;

2)   wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec;

3)   publikację na stronie internetowej Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

powrót na górę strony wróć na górę