x

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec

2023-07-13
< wróć

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 §1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775) – zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) – zwanej dalej „uooś”, zawiadamia,  że w dniu 30.06.2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Miasta i Gminy Czarny Dunajec, reprezentowanej przez Jolantę Muchę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec”.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3 uooś i art. 49 Kpa – strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 10 §1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Referacie Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 31, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 13.07.2023 r., znak: OŚ.6220.9.2023.JB tut. Organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (RZGW) w Krakowie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu
o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

 

powrót na górę strony wróć na górę