x

Zarządzenie nr 4 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 8 stycznia 2024 r.

2024-01-08
< wróć

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Mieście  i Gminie Czarny Dunajec w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Zarządzenie nr 4/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Mieście  i Gminie Czarny Dunajec w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 4 ust. 1 pkt 17 i pkt 32 w  zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych w Mieście i Gminie Czarny Dunajec w 2024 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§2. Warunki konkursu określa ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

§4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec oraz na stronie internetowej www.czarny-dunajec.pl.

powrót na górę strony wróć na górę