x

Zarządzenie Nr 6 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 stycznia 2024 r

2024-01-12
< wróć

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ust. 1 i 2, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Rozdziału 7. ust. 1 i ust. 2, Rozdziału 9. pkt 2 i  Rozdziału 13. Załącznika do Uchwały Nr LXIV/667/2023 Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2023 r. poz. 7613), zarządza się, co następuje:

 

§1.1. Burmistrz Miasta i  Gminy Czarny Dunajec ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 1/2024 i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu kultury, pod nazwą: „Upowszechnianie
i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”
(w dalszej części jako: „Zadanie”), obejmującego w szczególności:

1)   krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, promocję regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych oraz poza gminnych oraz prowadzenie orkiestry dętej;

2)   organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Czarny Dunajec;

3)   organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego;

4)   uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach kulturalnych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania w roku 2024 wynosi: 364 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

3.Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w latach poprzedzających zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (w dalszej części jako: „u.d.p.p.w.”):

1)  w roku 2021: 250 000 zł;

2)  w roku 2022: 250 000 zł.

3)  w roku 2023: 300 000 zł.

4. Ustala się termin realizacji Zadania: od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024 r.

§2.1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o  których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., prowadzące działalność w  dziedzinie objętej konkursem.

2. Oferenci, o których mowa w §2 ust. 1 składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa w art. 14 u.d.p.p.w., według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z  dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) – wzór oferty stanowi również załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Do oferty należy załączyć oświadczenia oferenta/oferentów w formie pisemnej (część „VII. Oświadczenia” wzoru oferty), z których wynika, że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent/oferenci składający ofertę nie zalega(-ją) / zalega(-ją) z opłacaniem należności
z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent/oferenci składający ofertę nie zalega(-ją) / zalega(-ją) z opłacaniem należności
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/ właściwą ewidencją;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;

7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, wtym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Do oferty można dołączyć:

1) referencje;

2) opinie określające zakres i sposób prowadzenia działalności objętej przedmiotem niniejszego konkursu udzielone przez inne podmioty.

5. Do złożenia oferty są upoważnione organizacje, których statut przewiduje prowadzenie działalności zbieżnej z Zadaniem określonym w  konkursie.

6. Odrzuceniu podlegają oferty:

1)      niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 2, ust. 3 pkt 1- 7, ust. 5 oraz §3 ust. 2 i ust. 3;

2)      nie pochodzące od podmiotów, o których mowa w ust. 1;

3)      złożone po terminie, o którym mowa w §5 ust. 1.

§3.1. Udzielona dotacja na realizację Zadania będzie miała formę powierzenia wykonywania tego Zadania.

2. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekraczać 90% całkowitego kosztu Zadania.

3. Wymagany jest udział wkładu niefinansowego osobowego, który nie może być niższy aniżeli równowartość 10% kwoty wsparcia.

4. Oferent może również w ofercie wnieść dobrowolny wkład finansowy na realizację Zadania.

5.Zasady dokonywania przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: Przesunięcia między poszczególnymi pozycjami kosztorysu mogą być dokonywane na następujących zasadach:

1) przesunięcie uznaje się za zgodne z umową o realizację zadania publicznego, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 30%;

2) zmniejszenie danej pozycji kosztorysu może być dokonane bez limitu.

6. Złożenie oferty nie zobowiązuje do przyznania dotacji.

7. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zakup gruntów lub innych nieruchomości;

2) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura niezwiązane bezpośrednio z realizacją Zadania;

3) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o realizację zadania publicznego;

4) pokrycie strat i długów.

8. W otwartym konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

9. Oferenci mają obowiązek zapoznać się z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

10. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, Miasto i Gmina Czarny Dunajec zawrze umowę
o realizację zadania publicznego, której wzór został określony w  załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) - wzór umowy o realizację zadania publicznego stanowi również załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4.1. Komisja konkursowa, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert, dokonuje oceny ofert, przyznając punkty, według następujących kryteriów:

1) formalne:

 

Lp.

Kryteria oceny formalnej

 

1.

Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu Otwartego Konkursu Ofert?                                                                                                                           

TAK/NIE

2.

Czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru?                                 

TAK/NIE

3.

Czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji?                                                                

TAK/NIE

4.

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu? 

TAK/NIE

5.

Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?

TAK/NIE

6.

Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki?

TAK/NIE

 

2) merytoryczne:

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej:

 

1.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta,

0-6

 

2.

Realność przedłożonej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-6

3.

Zamiar odpłatnego/nieodpłatnego wykonywania zadania

0-6

4.

Proponowana jakość wykonania zadania, szczególnie przy uwzględnieniu kwalifikacji osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie

0-6

5.

Uwzględnienie planowanego przez oferenta wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków oraz wkładu rzeczowego

0-6

6.

Uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-6

7.

Spójność i oryginalność koncepcji zadania

0-6

8.

Wejście w nowe płaszczyzny działalności kulturalnej (różnorodność wykorzystanych narzędzi i form prezentacji)

0-6

9.

Działanie na rzecz krzewienia kultury, lokalnej tradycji, obrzędowości i  współpraca z innymi podmiotami (organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego)

0-6

 

Wartość ogólna oceny merytorycznej

 

 

2. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień (braków) formalnych, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania w sprawie uzupełnienia uchybienia. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych, oferta nie będzie rozpatrywana.

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, w terminie 7 dni, od dnia dokonania oceny ofert przez Komisję Konkursową.

4.Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy o realizację zadania publicznego z podmiotem wyłonionym w konkursie w  przypadku, gdy:

1) w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i  merytorycznej oferenta okaże się, iż wcześniej przyznana oferentowi dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo;

2)  okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego Zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i  kwotach przyznanych dotacji, zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czarny Dunajec, na stronie www.czarny-dunajec.pl a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2,
34-470 Czarny Dunajec.

6. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

§5.1. Termin składania ofert upływa w dniu_12 lutego 2024 r.

2. Oferty należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub pocztą (adres do korespondencji: Urząd Miasta
i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec).

3. Decyduje data wpływu oferty, potwierdzona pieczęcią (prezentatą) wpływu, a nie data stempla pocztowego.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną w terminie określonym w §5 ust. 1.

5. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu i nazwą Zadania.

6.Obsługa merytoryczna: wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu, konsultacje, pomoc można uzyskać w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec, nr telefonu: 18 26 571 79 w godz. 7.30 -15.30.

§6.1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, o  którym mowa w §1, Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec powoła w  drodze odrębnego zarządzenia Komisję Konkursową.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

§8. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czarny Dunajec, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powrót na górę strony wróć na górę