x
> Gmina> Rada Gminy> Komisje Rady Gminy > Plan pracy Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych na 2022 rok

Plan pracy Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych na 2022 rok

I kwartał

1.      Opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta i Gminy.

2.      Wydawanie opinii do zmiany w Preliminarzu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2023 rok.

3.      Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez gminę nieruchomości.

4.      Opiniowanie bieżących zadań, związanych z planowaniem rozwoju Miasta i Gminy oraz poszczególnych miejscowości.

5.      Informacja na temat rozbudowy kanalizacji w aglomeracji i przydomowych oczyszczalni ścieków, poniesionych wydatków na ten cel oraz ilość przyłączeń do sieci indywidualnych gospodarstw domowych w 2022 roku.


II kwartał

1.    Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok pod kątem udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

2.    Informacja w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Miasta i Gminy.

3.    Bieżące opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta i Gminy.

4.    Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez Gminę nieruchomości.


III kwartał

1.      Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2023 roku, z uwzględnieniem:

a) stanu zadłużenia Gminy oraz spłat rat kredytów i pożyczek;

b)      realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych takich jak: CKiP, Biblioteka, oraz SGZPOZ;

c)      informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy;

2.      Informacja na temat rozbudowy sieci gazowniczej w Gminie.

3.      Bieżące opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta i Gminy.

4.      Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez Gminę nieruchomości.


IV kwartał

1.      Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy – wyjazd w teren.

2.      Wypracowanie opinii do projektu budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok.

3.      Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2024 rok wraz z preliminarzem wydatków.

4.      Bieżące opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta i Gminy.

5.      Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez Gminę nieruchomości.

powrót na górę strony wróć na górę