x

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2086 z późn. zm).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego”
 2. Załączniki:
  • dokumenty potwierdzający uzasadnienie wniosku.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa 39,00 zł.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

VI. UWAGI:

Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego oraz wydawanie zezwolenia odbywa sięw pokoju 20 tel. 18 26135 20.

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego”.
2. Do wglądu:
• dokument tożsamości wnioskodawcy.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za odpis skrócony – 22,00 zł,
• za wielojęzyczny odpis skrócony – 22,00 zł,
• za odpis zupełny – 33,00 zł,
• za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku – 24,00 zł,
• za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie od 7-10 dni roboczych.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI.UWAGI:

1.Sprawy załatwia się w:

• USC Czarny Dunajec w pokoju 20 – tel. 18 26 135 20

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 3, art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym”
2. Do wglądu:
• dokument tożsamości wnioskodawcy.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za zaświadczenie– 38,00 zł

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie od 7-10 dni roboczych.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Zaświadczenie można odebrać:
• osobiście w USC, w którym złożono wniosek,
• dostać listownie,
• dostać w formie dokumentu elektronicznego.

2. Sprawy załatwia się w:
• USC Czarny Dunajec w pokoju 20 –tel. 18 26 135 20.

Zaświadczenie o terminie ślubu

Zaświadczenie o terminie ślubu

Rodzaj sprawy:

Zaświadczenie o terminie ślubu

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Narzeczeni

Wymagania dotyczące wniosku:

Podanie

Dowód osobisty

Opłata:

Zaświadczenie (potwierdzenie)- 26 zł

Wymagane załączniki:

Brak (na podstawie złożonego zapewnienia)

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2019r. poz. 2086 .) oraz art. 76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).

I. WYMAGANIA :

1. Stawiennictwo osobiste

2. Dokument tożsamości do wglądu

3. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

• dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego./Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu /.

• gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

• w przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przy składaniu zapewnienia oraz podczas zawarcia związku małżeńskiego.

4. Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC-na wniosek stron. Opłata dodatkowa 1000 zł

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł (uiszczana w dniu składania dokumentów).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

VI. UWAGI:

Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, jeśli wymagane, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu w pokoju 20 w celu złożenia zapewnień .Tel. 18

Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy po urodzeniu

Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy po urodzeniu

Rodzaj sprawy:

Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy po urodzeniu

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Rodzice dziecka

Wymagania dotyczące wniosku:

-  Dowody tożsamości rodziców:

·         Obywatel polski- dowód osobisty

·         Obcokrajowiec- paszport

-  podanie o przyjęcie oświadczenia

Opłata:

Protokół – 11 zł

Informacje dodatkowe:

-  Imię dziecka nie może być ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobniałej. Musi odróżniać płeć dziecka i być zapisane zgodnie z zasadami pisowni polskiej

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku z kompletem dokumentów

Obowiązujące akty prawne:

Art. 51 ust.1 prawa  o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161 z 2004 r., poz. 1688, z późniejszymi zmianami )

Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym

Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. Dz. U. z2020 r., poz. 707 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska".
 2. Załączniki:
  • "Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka" (jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,
  • "Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/lubnazwiska" - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Sprawy załatwia się w:

 • USC Czarny Dunajec w pokoju 20 –tel. 18 26135 20.
Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie

Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie

Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych /przodków/, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego
 2. Załączniki:
  • Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz urzędowy przekład tego dokumentu, jeśli stanowi on podstawę sprostowania.
 3. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego - 39,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1.Sprawy załatwia się w:• USC Czarny Dunajec w pokoju 20 – tel. 18 26 135 20

Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie

Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie

Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego"
 2. Załączniki:
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego jeśli stanowi on podstawę uzupełnienia wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku uzupełnienia aktu stanu cywilnego - 39,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 30 dni).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Sprawy załatwia się w:• USC Czarny Dunajec w pokoju 20 – tel. 18 26 135 20

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Rodzaj sprawy:

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Rodzice dziecka

Wymagania dotyczące wniosku:

-  Dowody tożsamości rodziców:

·         Obywatel polski- dowód osobisty

·         Obcokrajowiec- paszport

-  podanie o przyjęcie oświadczenia

-  odpis aktu małżeństwa matki dziecka, jeśli akt małżeństwa został sporządzony w innym USC

Opłata:

Bez opłat

Informacje dodatkowe:

-  jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do   nadania nazwiska męża matki potrzebna jest zgoda dziecka wyrażona osobiście.

-  nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku z kompletem dokumentów

Obowiązujące akty prawne:

Art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. nr 9 z 1964 r., poz. 59, z późniejszymi zmianami )

Rejestracja zgonu

Rejestracja zgonu

Podstawa prawna: art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.3. Do wglądu:• dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,• dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

II. OPŁATY:

Brak

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

W przypadku konieczności sprostowania lub uzupełnienia treści aktu - wniosek do Kierownika Urzędu Stanu o sprostowanie lub uzupełnienie treści aktu zgonu. W przypadku konieczności unieważnienia aktu - wniosek do Sądu Rejonowego w Nowym Targu o unieważnienie aktu zgonu.

VI. UWAGI:

1. Zgłoszenia zgonu może dokonać najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:- pozostały małżonek(ka);- krewni zstępni;- krewni wstępni;- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Po rejestracji zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu

Rejestracji zgonu dokonuje się w USC Czarny Dunajec w pokoju 20 tel. 18 26 135 20.

Uznanie dziecka przez ojca

Uznanie dziecka przez ojca

Rodzaj sprawy:

Uznanie dziecka przez ojca

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Rodzice dziecka

Wymagania dotyczące wniosku:

-  Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka

-  Dowody tożsamości:

·         Obywatel polski- dowód osobisty

·         Obcokrajowiec- paszport

-  w przypadku, gdy matka dziecka wstępowała już w związek małżeński potrzebne są dokumenty dotyczące stanu cywilnego, orzeczenia sądowe,- wykazujące brak domniemania pochodzenia dziecka od męża matki

Opłata:

Bez opłat

Informacje dodatkowe:

- uznanie dziecka przez ojca może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało sądownie obalone (zaprzeczenie ojcostwa)

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku

Obowiązujące akty prawne:

Art. 72 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. nr 9 z 1964 r., poz. 59, z późniejszymi zmianami )

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa lub aktu zgonu sporządzonego za granicą

2. Załączniki:

• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;

• w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:

• w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,

3. Do wglądu:  dokumenty stwierdzające tożsamość 

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Sprawy załatwia się w pokoju 20, tel. 18 26 135 20.

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (PRZED DUCHOWNYM)

Podstawa prawna: art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinnyi opiekuńczy (t.j. Dz.U.2019r.poz. 2086 ) oraz art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463  z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Stawiennictwo osobiste2. Dokument tożsamości do wglądu3. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem (dokonanym przez tłumacza przysięgłego), chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo ojczyste nie przewiduje wydawania takiego dokumentu, właściwy sąd rejonowy w Polsce w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu.

 • gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego(akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwaz dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przy składaniu zapewnienia.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł /jeśli małżeństwo zawierane będzie poza gminą Czarny Dunajec - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa /

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. UWAGI:

Odbiór aktu małżeństwa w każdym USC.

powrót na górę strony wróć na górę