x
SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTUNIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTUNIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY CZARNY DUNAJEC W 2024 ROKU

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY CZARNY DUNAJEC W 2024 ROKU

System gospodarki odpadami - informacje ogólne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych


Informacje o zwolnieniach z opłat za gospodarowanie odpadami

Informacje o zwolnieniach z opłat za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/165/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. od dnia 1 marca 2020r. do 31 kwietnia 2021r. obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca 23zł/os/m-c.

Od 1 maja 2021r. zgodnie z Uchwałą nr XXX/293/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 marca 2021r. obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca 21zł/os/m-c.

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/165/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. od stawki 23 zł/os/m-c przysługuje zwolnienie w wysokości 4,50 zł/os/m-c dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny oraz zwolnienie w wysokości 2,00 zł/os/m-c z tytułu posiadania kompostownika.

Zwolnienie z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny lub przydomowego kompostownika będą przysługiwać po złożeniu stosownej deklaracji.

Tryb i Sposób Zgłaszania Przypadków Niewłaściwego Świadczenia Usług Przez Przedsiębiorcę Odbierającego Odpady Komunalne

Tryb i Sposób Zgłaszania Przypadków Niewłaściwego Świadczenia Usług Przez Przedsiębiorcę Odbierającego Odpady Komunalne

Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnym Dunajcu:

a) w formie pisemnej lub,
b) w formie elektronicznej (e-mail) , zgruszka@czarny-dunajec.pl, dbabicz@czarny-dunajec.pl lub,
c)telefonicznie – pod nr telefonu 18 25 135 11 – Referat Komunalny

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, opis nieprawidłowości i datę jej wystąpienia.

Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia później zgłoszenie nie będzie uwzględniane.

Zgłaszający może przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie nieprawidłowości.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne
Podmioty odbierające odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI TERENU GMINY CZARNY DUNAJEC

 • FCC Podhale Sp. z o.o.Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115 tel. kontaktowy: 18 448 85 91, 693 692 108
 • FCC Podhale Sp. z o.o. Oddział JABŁONKAJabłonka, ul. Kozubek 1 tel. kontaktowy: 18 26 522 52
 • FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha, 10 41 – 800 Zabrze
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.Tylmanowa, os. Rzeka 133 tel. kontaktowy: 18 26 263 3
 • ATK INVEST Sp. z o.o.Nowy Targ, ul. Szaflarska 53 tel. kontaktowy: 695 800 800
 • Import – DAMSTRAM – Export, Handel, Transport, SpedycjaStrama Stanisław Zakopane, ul. Zamoyskiego 13a
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk , Wola Janowa 34A, 26 – 008 Górno

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW, STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Wykaz podmiotów zbierających żużyte opony

Wykaz podmiotów zbierających żużyte opony

·         FCC Podhale Sp. z o.o. Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115 tel. kontaktowy: 18 448 85 91, 693 692 108

·         FCC Podhale Sp. z o.o. Oddział JABŁONKA Jabłonka, ul. Kozubek 1 tel. kontaktowy: 18 26 522 52

·         FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha, 10 41 – 800 Zabrze

·         Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. Tylmanowa, os. Rzeka 133 tel. kontaktowy: 18 26 263 33

·         Import – DAMSTRAM – Export, Handel, Transport, Spedycja Strama Stanisław Zakopane, ul. Zamoyskiego 13a

·         Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Janowa 34A 26 – 008 Górno

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCYZ GOSPODARSTW DOMOWYCH

 • FCC Podhale Sp. z o.o.Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115 tel. kontaktowy: 18 448 85 91, 693 692 108
 • FCC Podhale Sp. z o.o. Oddział JABŁONKAJabłonka, ul. Kozubek 1 tel. kontaktowy: 18 26 522 52 
 • FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha, 10 41 – 800 Zabrze
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.Tylmanowa, os. Rzeka 133 tel. kontaktowy: 18 26 263 3
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec
Regulamin ustalający szczegółowe zasady realizowania i finansowania przez Gminę Czarny Dunajec zadania polegającego na usuwaniu i przekazywaniu do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu Gminy Czarny Dunajec

Regulamin ustalający szczegółowe zasady realizowania i finansowania przez Gminę Czarny Dunajec zadania polegającego na usuwaniu i przekazywaniu do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu Gminy Czarny Dunajec

§1

 • Regulamin określa tryb usuwania przez Gminę Czarny Dunajec odpadów azbestowych składowanych na terenie nieruchomości należących do wnioskodawców, położonych w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec.
 • Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 • azbeście / wyrobach zawierających azbest / odpadach azbestowych – należy przez to rozumieć wyroby budowlane lub odpady zawierające włókniste krzemiany, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 ze zm.), które to zostały sklasyfikowane w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) pod kodami: 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest, 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest;
 • nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość usytuowaną w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec, na której składowane są wyroby zawierające azbest / odpady azbestowe;
 • wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną, niebędącą podmiotem, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 / 2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 ze zm.), występującą z wnioskiem o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu nieruchomości do której przysługuje tej osobie/jednostce organizacyjnej tytuł prawny.
 • usłudze usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych (w dalszej części zwanej również: usługą) – należy przez to rozumieć zlecenie przez Gminę Czarny Dunajec usunięcia wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych składowanych na terenie nieruchomości, należącej do wnioskodawcy, realizowane przez wykonawcę, obejmujące ważenie, pakowanie, załadunek, transport i przekazanie wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych na uprawnione składowisko odpadów. Usługa nie obejmuje wykonania prac związanychz demontażem wyrobów zawierających azbest, zakupu nowych materiałów budowlanych oraz kosztów robót budowlanych/montażowych związanych z ich zastosowaniem.
 • wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który został wyłoniony przez Gminę Czarny Dunajec w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) albo w procedurze określonej w Zarządzeniu Nr 251/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych nettoi któremu zostało udzielone zamówienie publiczne na świadczenie usług polegających na usunięciui utylizacji wyrobów zawierających azbest/odpadów azbestowych.


§2

 

Gmina Czarny Dunajec finansuje całość kosztów związanych z realizacją usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych, do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w danym roku w budżecie Gminy Czarny Dunajec.

 

§3

 

 • Beneficjentem usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych może być wnioskodawca, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest / odpady azbestowe.
 • Warunkiem skorzystania przez wnioskodawcę z usługi jest:
 • W przypadku gdy tytułem prawnym przysługującym wnioskodawcy do nieruchomości jest prawo własności, bądź inne prawo rzeczowe/obligacyjne ujawnione w treści księgi wieczystej założonej dla tej nieruchomości, wnioskodawca zamiast dokumentów, o których mowa w §3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu może ograniczyć się jedynie do wskazania w treści wniosku numeru księgi wieczystej tej nieruchomości.
 • W przypadku gdy wnioskodawcy przysługuje prawo współwłasności nieruchomości, wniosek winien zostać podpisany przez współwłaścicieli posiadających łącznie ponad 50% udziałów w prawie współwłasności nieruchomości, bądź do wniosku podpisanego przez wnioskodawcę należy dołączyć pisemne zgody na realizację usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu nieruchomości, udzielone przez współwłaścicieli posiadających łącznie ponad 50% udziałów w prawie współwłasności nieruchomości.
 • W przypadku posiadania przez wnioskodawcę innego – niż własność/współwłasność – tytułu prawnego do nieruchomości, wnioskodawca do wniosku obok dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości ma obowiązek również dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości (w przypadku współwłasności: współwłaścicieli posiadających łącznie ponad 50% udziałów w prawie współwłasności nieruchomości) na realizację usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu nieruchomości.
 • W przypadku nieruchomości objętej wspólnością majątku spadkowego – wnioskodawca do wniosku winien załączyć pisemną zgodę wszystkich spadkobierców na realizację usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu nieruchomości oraz prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
 • W przypadku gdy na dzień złożenia wniosku wyroby zawierające azbest / odpady azbestowe nie są przygotowane do ich odbioru z terenu nieruchomości przez wykonawcę, wnioskodawca jest zobowiązany do pisemnego, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: zgruszka@czarny-dunajec.pl) lub telefonicznego pod numerem telefonu:182613511 poinformowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec – Referatu Komunalnego o fakcie przygotowania wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych do odbioru przez wykonawcę.
 • Realizacja usługi, następuje po uprzednim pisemnym, bądź – za zgodą wnioskodawcy – telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru z Urzędem Gminy Czarny Dunajec – Referatem Komunalnym.
 • O wszelkich przypadkach niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przez wykonawcę wnioskodawca ma obowiązek zawiadomić Urząd Gminy Czarny Dunajec – Referat Komunalny.
 • złożenie kompletnego wniosku, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu;
 • dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego okoliczność legitymowania się przez wnioskodawcę tytułem prawnym do nieruchomości;


§4

 

 • Wnioski o skorzystanie z usługi należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, parter, pok. nr 12) bądź korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Czarny Dunajec.
 • Nabór oraz rozpatrywanie wniosków odbywa się w systemie ciągłym z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 3 i 4.
 • W danym roku kalendarzowym rozpatrywane będą wnioski złożone do dnia 30 października danego roku, wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone w roku kolejnym.
 • W przypadku wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację usługi w budżecie Gminy Czarny Dunajec, w danym roku, przed datą określone w §4 ust. 3 Regulaminu, wnioski złożone a nierozpatrzone z tego powodu, zostaną rozpatrzone w roku kolejnym.
 • Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu, przy jednoczesnym uwzględnieniu terminu przygotowania przez wnioskodawcę wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych do odbioru przez wykonawcę.
 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o skorzystanie z usługi lub zaistnienia przyczyny określonej w §4 ust. 4, wnioskodawca zostanie o tym fakcie poinformowany na piśmie.
 • Rozstrzygnięcie, o którym mowa w §4 ust. 6 Regulaminu nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i nie przysługuje na nie odwołanie.
WNIOSEK o skorzystanie z usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu nieruchomości usytuowanej w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec

WNIOSEK o skorzystanie z usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu nieruchomości usytuowanej w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec

Referat Komunalny informuję mieszkańców gminy Czarny Dunajec, że w związku z faktem, iż nie udało się całkowicie zlikwidować niebezpiecznego odpadu, jakim jest azbest, GMINA CZARNY DUNAJEC wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców planuje z własnych środków pokryć koszty związane z transportem oraz utylizacją azbestu.

Od 1 kwietnia br. istnieje możliwość złożenia pisemnego wniosku o skorzystanie z usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zaw. azbest. Druki będą do pobrania na Dzienniku Podawczym, w Referacie Komunalnym przy ul. Piłsudskiego 4a oraz poniżej.

Wykaz podmiotów mających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wykaz podmiotów mających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSIĘBIORCY

Kontakt

Wywóz fekalii i zanieczyszczeń.

Usługi transportowe. Tadeusz Swatkowski

Ratułów 7a, 34-407 Ciche

(18) 26 580 61

691 674 036

Podhalańskie Przedsiębiorstwo

 Komunalne Sp. z o.o.

34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35a

(18) 26 539 94,

 (18) 26 652 42

PPHU „BIELA” Stanisław Biela

34-407 Ciche, Stare Bystre 370A

 (18) 26 471 41

”MAREK” USŁUGI TRANSPORTOWE

Józef Mądry

34-500 Zakopane, ul. Kościeliska 66A

608 615 332

F.H.U. Dariusz Węgrzyn

34-470 Czarny Dunajec,
Rynek, Stacja Paliw

880 699 226

Usługi Transportowe Janusz Nędza

34-424 Bańska Wyżna,
ul. Szlak Papieski 291

 607 260 427

Wiesław Miętus

„PAGAŚ” Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

34-407 Ciche 42A

 531 988 552

F.H. „GALA” Krystian Gut

34-407Ciche 29

517 585 704

Wojciech Baran „Sklep spożywczo-przemysłowy”

34-407 Ciche, Ratułów 212

692 130 210

Izabela Fiedor „IZABELA”

34-434 Harklowa 38c

883 169 527

Bernard Stoch F.H.U. "BADY"

34-431 Waksmund ul. Nowotarska 129C

603 656 796

Andrzej Sobański SEWER

34-500 Zakopane

ul. Tatary 45a

606 812 914

Import-DANSTRAM-Export Handel, Spedycja Stanisław Strama

34-500  Zakopane

ul. Zamoyskiego 13A

601 500 321,

609 456 201

Kasperek Andrzej

os. Podlubelki 1, 34 – 424 Szaflary,

880 078 766

WC Serwis Sląsk Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 10

41 – 808 Zabrze

801 133 088

TOI TOI

ul Płochocińska 29,  03 – 044 Warszawa

804 204 204

mToilet Sp. z o.o.

ul. Toruńska 31, 03 – 226 Warszawa

800 000 800

Usługi hydrauliczne, Wywóz nieczystości –

Andrzej Bednarz

34 – 521 Ząb, ul. Szlak Papieski 261

508 796 779

 

F.H.U. Rafał Otręba

34 – 470 Czarny Dunajec, ul. Kantora 126A

880 699 226

Wywóz Ścieków Wiesław Fic

34 – 404 Klikuszowa 60a

601 468 890

Michał Zubek

34 – 514 Dzianisz 342

517 211 665

Mieczysław Pietrzak

34-436 Huba 7

886 530 476

 

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne poziomy recyklingu

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne poziomy recyklingu

OSIĄGNIĘTY PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI WYMAGANY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA


W 2018 roku gmina Czarny Dunajec osiągnęła:

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 25 % (poziom wymagany - co najmniej 30%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % (poziom wymagany - co najmniej 50%).

 

W 2019 roku gmina Czarny Dunajec osiągnęła:

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 40 % (poziom wymagany - co najmniej 40%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % (poziom wymagany - co najmniej 50%).

 

W 2020 roku gmina Czarny Dunajec osiągnęła:

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 40 % (poziom wymagany - co najmniej 50%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 % 

 

W 2021 roku gmina Czarny Dunajec osiągnęła:

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 32 % wagowo (poziom wymagany - co najmniej 20 % wagowo)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 % 

 

W 2022 roku gmina Czarny Dunajec osiągnęła:

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 26 % wagowo (poziom wymagany - co najmniej 25 % wagowo)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 % 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) to miejsca, gdzie dla osób, które posiadają złożoną deklarację,  możemy bezpłatnie oddać odpady komunalne przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku. 

Na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec planuje się otwarcie w dniu 12.09.2023 r. PSZOK-u:

Ø  Znajduje się przy ul. Nadwodnej (na terenie byłego wysypiska śmieci)– Czarny Dunajec,

Godziny pracy PSZOK:

Ø  wtorek, czwartek: 8:00 – 13:00

Ø  pierwsza i trzecia sobota miesiąca: 8:00 – 12:00

Przykłady odpadów, które możemy oddać do PSZOK-ów:

zużyte baterie, akumulatory, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, puszki po farbach, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty, opony samochodowe, substancje żrące, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np.: pralki, telewizory, suszarki, lodówki), odpady wielkogabarytowe.

Nie będą przyjmowane:

odpady inne niż komunalne, w tym np. materiały zawierające azbest, papę i styropian budowlany, odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych.

 

Odpady komunalne możemy dostarczać do PSZOK-ów samochodami osobowymi lub samochodami osobowymi z przyczepą lekką. Odpady muszą być posegregowane i wolne od zanieczyszczeń. Odpady elektryczne i elektroniczne muszą być kompletne i mogą być odbierane bezpośrednio od mieszkańców po telefonicznym zgłoszeniu i ustaleniu terminu.

Pracownik PSZOK nie pomaga w rozładowaniu przywiezionych odpadów, kieruje jedynie do właściwego miejsca rozładunku. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które odbiera pracownik PSZOK i umieszcza w przeznaczonym do tego miejscu.

 

Limity:

Ø  zużyte opony w liczbie nie większej niż 8 szt.,

Ø  meble i inne odpady wielkogabarytowe o masie nie większej niż 1000 kg,

odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych o masie nie większej niż 1000 kgABY ODDAĆ ODPADY NA PSZOK, NALEŻY OKAZAĆ DOWÓD OSOBISTY, KOD KRESKOWY LUB INFORMACJĘ O UISZCZENIU OPŁATY

powrót na górę strony wróć na górę